نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
مصوبه « الحاق يك تبصره به بند د ماده 1 قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي farsilaw 7283
مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومي گزيني در آزمون سراسري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي» farsilaw 7687
در خصوص اعتبار دادن هزينه هاي پيش بيني نشده به منظور رفع مشكلات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دان farsilaw 7625
اصلاح ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي farsilaw 8044
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي جذب اعضاي علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ( farsilaw 7436
اساسنامه شركت مادرتخصصي پالايش و پژوهش خون farsilaw 7515
افزايش مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در كشور روسيه farsilaw 7342
اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان وپيراپزشكان farsilaw 8080
آيين نامه اجرايي تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي farsilaw 7868
آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري farsilaw 8970

آخرین ارسالهای کاربران