نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تصويب نامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در خصوص هماهنگي و پيگيري مسايل ويژه رفاهي دانشجويان farsilaw 7146
تعيين ضريب حقوق افراد موضوع قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركن farsilaw 7585
تصويب نامه راجع به افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش و پژوهشي farsilaw 7481
تصويب نامه راجع به سقف فوق العاده مديريت روساي دانشگاهها farsilaw 8309
تصويب نامه درخصوص فوق العاده هاي مخصوص، مديريت و محروميت اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاهها، موسسات و farsilaw 7827
تصويب نامه درخصوص فوق العاده مديريت ماهانه به روساي دانشگاهها و موسسات پژوهشي farsilaw 8485
تصويب نامه راجع به ضرايب فوق العاده شغل اعضاي هيات علمي farsilaw 7433
تصويب نامه در مورد فوق العاده شغل مشمولين قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاء رسم farsilaw 7654
تصويب نامه راجع به تعيين فوق العاده شغل اعضاي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي) دانشگاهها و موسسات آموزش ع farsilaw 7413
تصويب نامه راجع به پرداخت فوق العاده حق محروميت از مطب و اصلاحيه بعدي farsilaw 9643

آخرین ارسالهای کاربران