نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تصويب نامه هيات وزيران در مورد تسري مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 26/9/66 farsilaw 7422
بري الذمه بودن ايثارگران از مطالبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، در farsilaw 8310
اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موس farsilaw 7963
تصويب نامه در مورد افزايش مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج ازكشور farsilaw 7283
تصويب نامه هيات وزيران در مورد هزينه تحصيلي دانشجويان اعزامي به خارج از كشور مصوب 2/4/72 farsilaw 7429
تصويب نامه راجع به واگذاري سرپرستي دانشجويان گروه پزشكي خارج از كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش farsilaw 7638
ضوابط ورود خودرو شخصي فارغ التحصيلان ايراني مقيم خارج و ماموران ثابت دستگاههاي دولتي در خارج كه به ك farsilaw 8848
تصويب نامه راجع به انتخاب اعضاي شوراي پژوهشهاي علمي كشور farsilaw 7477
ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي farsilaw 7147
تصويب نامه راجع به اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالي farsilaw 7681

آخرین ارسالهای کاربران