آيين‌نامه اجرايي بندهاي «الف» و «ب» ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

نوشته شده در جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 – در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف – قانون: قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389 –
ب – مأموران راهنمايي و رانندگي: افسران و درجه داران كادر، افسران پيماني، افسران وظيفه و افسران شاغل در ساير بخشهاي نيروي انتظامي، موضوع ماده (2) قانون.
پ – نقص فني مؤثر: هر نوع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهري، فني و استاندارد وسيله نقليه كه موجب كاهش ضريب ايمني در رانندگي و يا افزايش بيش از حدمجاز گازهاي آلاينده يا آلودگي بيش از حد مجاز صدا و يا باعث خروج آن از حالت اوليه كارخانه و استاندارد گردد و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف را افزايش دهد از قبيل نقص سامانه روشنايي يا تغييردر ميزان نور يا رنگ استاندارد چراغها، ناميزان بودن چرخهاي جلو و فرمان، نقص در سامانه ترمزها؛‌ نداشتن آج مناسب در سطح اتكاي لاستيك چرخ،‌نداشتن برف پاك كن و سامانه گرمايشي در مواقع بارندگي و زنجير چرخ يا لاستيك يخ شكن در مواقع يخبندان، دودكردن وسيله نقليه، شكستگي شيشه جلو كه مانع ديد راننده باشد و نقص در تجهيزات ايمني مانندكمربند و كيسه هوا و سامانه ضدقفل ترمزها.
ت – مواد مخدر و روانگردان: موادي كه به صورت طبيعي يا صنعتي توليد و مصرف آن توسط راننده موجب بي ارادگي و اختلالات جسمي و رواني راننده حين رانندگي مي‌گردد و مصاديق آن در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1389 – و نيز قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) – مصوب 1354 - احصا شده است.
ث – حالت مستي و بي‌ارادگي: عدم توانايي راننده در هدايت وسيله نقليه به دليل استفاده از مسكرات و مواد مخدر و روانگردان.
ج – ضبط گواهينامه: اخذ گواهينامه رانندگي و محروم نمودن دارنده آن از مزاياي قانوني در مدت مقرر.
ج – جلوگيري از رانندگي: ممانعت از ادامه حركت وسيله نقليه توسط راننده متخلف تا زمان معرفي راننده مجاز.
ح – تجهيزات لازم: وسايلي كه با استفاده از آن تشخيص حالت مستي يا مصرف مواد مخدر و روانگردان توسط مأموران راهنمايي و رانندگي امكان پذير است.
ماده 2 – مأموران راهنمايي و رانندگي در صورت تشخيص عيب و نقص فني مؤثر در وسيله نقليه موظفند نسبت به متوقف كردن آن به منظور رفع نقص به شرح زير اقدام نمايند:
الف – چنانچه نقص فني وسيله نقليه در محل قابل رفع باشد، پس از رفع نقص فني در محل توسط راننده و تأييد مأمور مربوط، قبض جريمه صادر و حسب مورد ضوابط نمره منفي اعمال و اجازه عبور داده مي‌شود.
ب – در صورتي كه نقص فني قابل رفع در محل نباشد، پلاك وسيله نقليه فك و با نصب پلاك تعميري و تعيين زمان جهت رفع نقص به تعميرگاه اعزام مي‌شود.
پ – در صورتي كه وسيله نقليه معيوب قابل حركت نباشد، با وسيله نقليه مناسب تا تعميرگاه انتقال مي‌يابد.
ماده 3 – در صورت رفع نقص وسيله نقليه معيوب و تأييد آن توسط كارشناس واحد اعزام كننده، اجازه حركت به راننده پس از صدور قبض جريمه و حسب مورد اعمال ضوابط نمره منفي، فك پلاك تعميري و تحويل پلاك وسيله نقليه صادر مي‌شود.
تبصره – هزينه‌هاي مربوط به حمل وسيله نقليه به تعميرگاه به عهده راننده يا متصرف قانوني وسيله نقليه خواهد بود. در صورت ورود خسارت به وسيله نقليه يا محموله آن در اثر حمل يا نگهداري، مطابق تبصره (1) ماده (13) قانون عمل خواهد شد.
ماده 4 – مأموران راهنمايي و رانندگي موظفند در صورت تشخيص حالت مستي و بي ارادگي راننده از رانندگي وي جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دو ميليون (000/000/2) ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش ماه و ارسال آن به اداره راهنمايي و رانندگي مربوط جهت اعمال نمره منفي، راننده متخلف را به همراه مستندات مربوط به تخلف ارتكابي به واحد انتظامي مربوط جهت سير مراحل قانوني و اعزام به مرجع قضايي معرفي نمايند. تحويل وسيله نقليه منوط به دستور مقام قضايي رسيدگي كننده است.
تبصره – تشخيص حالت مستي و بي ارادگي راننده صرفاً با استفاده از تجهيزات تخصصي و توسط مأموران راهنمايي و رانندگي كه آموزشهاي لازم را براي بكارگيري آنها ديده باشند، انجام مي‌شود.
ماده 5 – چنانچه مأموران راهنمايي و رانندگي حالت مستي و بي ارادگي را در رانندگان وسايل نقليه عمومي تشخيص دهند، در صورتي به وسيله نقليه اجازه حركت داده مي‌شود كه از  طرف مالك يا مؤسسه مربوط، راننده مجاز جايگزين معرفي شود.
ماده 6 – نيروي انتظامي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به تهيه تجهيزات ويژه موضوع تبصره ماده (4) اين آيين‌نامه و آموزش بكارگيري تجهيزات مذكور توسط مأموران راهنمايي و رانندگي اقدام نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 1/8/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا رحيمي

Read more http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2958:---lr--lr--10-----&catid=84:1388-11-03-08-40-10&Itemid=222

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران