آيين‌نامه اجرايي ماده7 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

نوشته شده در جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 – در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف – قانون: قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي – مصوب 1389 –
ب – ابطال گواهينامه: سلب اعتبار قانوني گواهينامه رانندگي راننده متخلف تا زمان اخذ گواهينامه جديد طبق بند (3) ماده (7) قانون.
پ – تخلفات رانندگي پرخطر: تخلفات رانندگي احصاء شده در جدول ذيل ماده (7) قانون
ت – دوره آموزشي: فرايند آموزش تئوري و عملي رانندگي متناسب با نوع گواهينامه ابطال شده در مراكز آموزشي مجاز
ث – نمره منفي: عددي كه طبق جدول ذيل ماده (7) قانون حسب مورد براي رانندگان وسايل نقليه شخصي يا عمومي منظور و در سابقه گواهينامه آنان ثبت مي‌شود.
ج – ضبط گواهينامه: اخذ گواهينامه رانندگي و ارسال آن به اداره راهنمايي و رانندگي مربوط و محروم كردن دارنده از مزاياي قانوني آن در مدت مقرر.
چ – قبض جريمه تسليمي: قبض جريمه‌اي كه توسط مأموران مجاز در قانون پس از رؤيت و تشخيص تخلف و متوقف نمودن وسيله نقليه با درج مشخصات راننده و وسيله نقليه و گواهينامه، صادر و به راننده تحويل مي‌شود.
ح – واحد رسيدگي: واحد قضايي موضوع ماده (5) قانون.
ماده 2 – به مأموران موضوع ماده (2) قانون اجازه داده مي‌شود در صورت تشخيص تخلفات رانندگي پرخطر نسبت به متوقف نمودن وسيله نقليه اقدام و ضمن صدور قبض جريمه تسليمي، مشخصات وسيله نقليه و گواهينامه راننده متخلف را ثبت و گزارش تخلفات را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوط ارسال كنند. اداره راهنمايي و رانندگي پس از دريافت گزارش مأموران، متناسب با نمرات منفي، به شرح زير با راننده متخلف رفتار خواهد كرد:
1- چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد، گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصد هزار (000/400) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌شود.
2- پس از اعمال مقررات موضوع بند (1)، چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (25) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور و پرداخت ششصد هزار (000/600) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌شود.
3- هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2)، در اثر ارتكاب تخلفات جديد (20) نمره منفي  به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يك سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون (000/000/1) ريال به نفع خزانه عمومي و قبول شدن در آزمونهاي مربوط، گواهينامه جديد اخذ نمايد.
تبصره – به رانندگان وسايل نقليه حمل بار يا مسافر در معابر برون شهري كه مشمول اعمال مقررات ضبط  گواهينامه باشند، به منظور رساندن محموله يا مسافر به مقصد، رسيد موقت گواهينامه با اعتبار حداكثر سه روزه داده خواهد شد. رانندگي پس از خاتمه اعتبار رسيد مذكور به منزله رانندگي بدون گواهينامه است.
ماده 3 – در صورت ثبت تخلف توسط دوربين، اداره راهنمايي و رانندگي مربوط موظف است ضمن ثبت نمره منفي تخلفات پرخطر، مراتب را از طريق پست، ارسال پيامك يا سامانه‌هاي الكترونيكي و يا ساير موارد به دارنده وسيله نقليه اطلاع دهد.
ماده 4 – براي تخلفات رديفهاي (1) تا (7) جدول موضوع ماده (7) قانون درهر مرحله از ارتكاب، نمره منفي منظور خواهد شد و براي تخلفات رديفهاي (8) تا (20) جدول ياد شده در صورت ارتكاب، قبض جريمه صادر و در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي در سابقه راننده ثبت خواهد شد.
ماده 5 – چنانچه راننده متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي (1 و 2) و يك سال در بند (3) ماده (2) اين آيين‌نامه مرتكب هيچ يك از تخلفات رانندگي نشود، كليه نمره‌هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر خواهد شد و تخلف بعدي وي به عنوان اولين تخلف او محسوب مي‌گردد.
تبصره – مبناي احتساب نمرات منفي مرحله بعدي، تاريخ پايان قانوني ضبط گواهينامه خواهد بود.
ماده 6 – راننده متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوط تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم در موعد مقرر، راهنمايي و رانندگي پرونده مربوط را به واحد رسيدگي به اعتراضات ارسال و پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرايم فوق به تناسب، جرايم نقدي بندهاي ماده (3) اين آيين‌نامه تا دو برابر افزايش مي‌يابد.
ماده 7 – كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايند به مرجع قضايي معرفي و به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند.
اين تصويب نامه در تاريخ 1/8/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا رحيمي

Read more http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2957:---7-----&catid=84:1388-11-03-08-40-10&Itemid=222

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران