Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING


Articles

تعرفه خدمات قضایی در سال 89

نوشته شده در مطالب حقوقی

تعرفه های خدمات قضایی مندرج در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیین در سال 89

 

تعرفه های خدمات قضایی مندرج در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیین در سال 89