اخلاق حرفه ای

نوشته شده در وکالت و قضاوت

 

سرسخن

كن و مكنهایی كه وكیل دادگستری مكلف به رعایت آنها است در قانونوكالت ولایحه استقلال و آییننامههای مربوط به این قوانین آمده است . امادر جوار اینها قوانین نانوشتهای وجود دارند كه اهمیت آنها كمتر از قوانینمكتوب نیست .

 

نگارنده سیامین سال وكالت را پشت سرگذاشته و در عمر پنجاه و چندساله خود شغلی جز وكالت دعاوی نداشته و همواره كوشیده است ویژگیهای مثبت یك وكیل خوب را در خود ایجاد كند و اگر در این امرتوفیق نیافته باشد ، از بداقبالی است .

 

آنچه در صفحات بعد خواهد آمد مطالبی است كه نگارنده در وهله اول بهمنظور تذكار به خود نگاشته است . ضوابط انتظامی وكالت را در قوانین وآییننامههای مربوط میتوان خواند . آنچه در این وجیزه آمده چیزهاییاست كه در این متون رسمی یافت نمیشود .

 

بهمن كشاورز

۱ - احترام امامزاده با متولی است ( ضرب المثل فارسی )

تحریك موكل علیه همكار

یك ـ یكی از زشتترین و غیر قابل توجیهترین كارهائی كه در روابط حرفهای ممكن است از وكیل دادگستری سر بزند تحریك موكلخود علیه وكیل طرف مقابل است . متاسفانه مواردی از این گونه به كانون گزارش شده است . این اقدام ، صرفنظر از اینكه در حیطه روابط انسانی صرف و فارغ از جنبههای حرفهای نیز قابل سرزنش و توجیهناپذیر است ، در محدوده حرفه وكالت توالی فاسد فراوان میتواند داشته باشد .

اولا ـ چون نوعا محل این برخوردها دادگاهها و دادسراهاست ، حرمت وكیل و وكالت نزد قضات مخدوش میشود و وكیلیكه محرك چنین حركتی بوده مالا از این هتك حرمتبركنار نخواهد ماند .

ثانیا ـ اینكه عوام احساس كنند به وكیل دادگستری هم میتوان تعرض و توهین كرد ، به ضرر همه وكلا است منجمله كسیكه محرك چنین حركتی بوده .

ثالثا ـ اینكه موكل یك وكیل جرات چنین حركتی را به خودبدهد ، لاجرم به ضعف و عدم توانایی وكیلش تعبیر خواهدشد و این در تحلیل نهائی به صرفه و صلاح محرك ایناقدام نیست .

گذشته از همه اینها نفس وجود چنین برخوردهائی بین وكلایدادگستری ـ كه اگر برجستهترین افراد جامعه نباشند ، بنا براصل ، ازبرجستهترینها هستند ـ غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه است .

حق این است كه وكلا در عین نهایت جدیت و سختگیری در دفاع ازحقوق موكل ، آنجا كه مساله روابط شخصی با همكاران مطرح میشود ، حداكثر احترام را برای همكاران خویش قائل شوند و حتی در اینمورد ـ علی الخصوص در دادگاهها و مراجع قضائی و انظار مردم ـ راهاغراق و غلو را بپیمایند . زیرا وكلا در كشور ما اقلیت كوچكی هستندكه به علت اهمیت شغل و ویژگیهای فردی خود معمولا محسود ومبغوض دیگران واقع میشوند . و به این ترتیب محل و مجالی برایتعارض آحاد این صنف با یكدیگر باقی نمیماند .

امیدواریم هرگز خبر دیگری در این خصوص دریافت نكنیم .

خصوصیات رفتاری و مشخصات ظاهری

سه ـ خصوصیات رفتاری و مشخصات ظاهری وكیل دادگستری باید بااهمیت حرفهاش متناسب باشد . بنابراین :

۱ ـ مراقب آراستگی ظاهر خود باشیم . منظم و مرتب بودن لباس ، رعایت هماهنگی رنگها در لباس پوشیدن ( در حد امكان ) ، تمیز بودن كفشها ، استفاده در حد معقول از عطر و مایعاتخوشبو كننده ( طبق سنت نبوی ، برای وكلایی كه منع شرعیندارند ) ، انتظاری است كه جامعه از وكیل دادگستری ـ بهعنوان نمونه برجسته قشر روشنفكر و دانشمند و تربیت شدهاجتماع ـ دارد .۲ ـ رعایت وقار و ابهت در رفتار و گفتار ، احتراز از شوخی وهزالی و حركات سبك و ناشایسته ، علی الخصوص در مراجعقضائی و محلهای رسمی ( همانند كانون وكلا ) وگردهمائیهای صنفی ، در خور یك وكیل دادگستری است . بدیهی است رعایت این موارد در كلیه اجتماعات ـ به لحاظآنكه وكیل دادگستری به سهولت الگو و نمونهای برای حركاتو سكنات دیگران قرار میگیرد ـ نیز از این جهت كه هر وكیلنماینده صنف خویش است ، مستحسن خواهد بود .

۳ ـ ضمن رعایت حداكثر ادب در قبال حكام دادگاهها و مسئولینقضائی از خضوع و خشوع بیمورد و فروتنی بیش از اندازه ـ كه ممكن است به چاپلوسی و مداهنه تعبیر شود ـ بایداحتراز كرد .

۴ ـ سخن گفتن وكیل باید در خور او باشد . عوامانه سخن گفتن والفاظ عامیانه به كار بردن به هیچ بهانهای از وكیل دادگستریپذیرفتنی نیست .

۵ ـ به یاد داشته باشیم كه دفتر وكیل اهمیت و قداستی چون دادگاهدارد . پس وكیل در برخورد با موكل و پذیرایی از او بایدنهایت دقت و ریزبینی را معمول دارد . بنابراین پذیرایی ازموكلین در حالی كه لباس نامناسب در بر و كفش دمپائی به پاداریم و یا مشغول صرف غذا هستیم ، درست نیست .

خلاصه اینكه باید همیشه به یاد داشته باشیم وقتی در جائی خود راوكیل دادگستری معرفی میكنیم آبرو و اعتبار یك صنف را ـ كهبنابراصل و بر مبنای وضعیت اكثریت آحاد خود ، صنفی محترم و معتبراست ـ در گرو وضع ظاهری و گفتار و كردار خود قرار میدهیم . پسباید بهوش باشیم كه ناخواسته به صنف خود جفا نكنیم .

حفظ حرمت همكاران

دو ـ اینكه دو وكیل در مقام دفاع از حقوق موكلین خود با یكدیگرتعارض علمی و فنی پیدا كنند ، امری قابل قبول و شاید ناگزیراست . اما اینكه این اختلاف علمی و فنی جنبه معارضه شخصی وبرخورد فردی پیدا كند ، بهیچ وجه پذیرفته نیست .

موكلین و پروندهها میآیند و میروند اما وكلای طرفین به عنوانآحاد جامعه وكالت و همكاران یكدیگر باقی میمانند .

پس لازم است :

۱ ـ وقتی موكلمان از وكیل قبلی خود گله و یا به او حمله میكند ، حق همكاری را بجا آوریم و حتی المقدور از همكار غایبماندفاع كنیم .

۲ ـ در مقام خطاب به دادگاه هرگز استفاده از عناوینی چون»همكار دانشمند« یا »همكار محترم« و امثال آن را برایتوصیف وكیل طرف دعوی ، ترك و فراموش نكنیم .

۳ ـ اگر در اظهارات و استدلالات همكارمان اشتباه و خطای بینو فاحشی دیدیم ، در عین رد آن و باز نمودن خطا و تمسك بهموضوع به نفع موكل خویش ، هرگز به مسخره كردن و طعنهزدن و به رخ كشیدن دست نیازیم . كه انسان محل خطا ونسیان است و خود نیز از اشتباه و لغزش مصون نیستیم .

۴ ـ هرگز اجازه ندهیم در حضور ما به همكارمان توهین شود . چهاز سوی موكل ما و چه از طرف مقام قضائی و چه از جانبافراد دیگر .

۵ ـ اگر از همكاران گلهای و نسبت به ایشان انتقادی و یا حتی ازایشان شكایتی داریم ، بدوا سعی در حل موضوع از طریقمذاكره مستقیم به عمل آوریم . در مرحله بعدی تلاش در حلقضیه به كمك همكاران پیشكسوت معمول داریم و مراجعه بهكانون یا مقامات قضائی و علنی كردن موضوع را به عنوان»آخر الدوا« در نظر بگیریم .

۶ ـ اجازه ندهیم عوام ( یا خواص ) با مستثنی كردن ما ( كه : بلانسبت شما یا همه مثل شما نیستند ) به همكاران ما ( هر چندروش و منش ایشان مورد پسند ما نباشد ) حمله یا توهینكنند . بدیهی است رعایت این امور به هیچ وجه با وجوببرخورد با افرادی كه عملشان آبروی جامعه وكالت را مهتوكمیكنند ، مانعه الجمع نیست .

حفظ حرمت حرفه

چهار ـ اگر قبول داریم كه قاضی و وكیل دو بار فرشته عدالت هستند ـ كه داریم . و اگر پذیرفتهایم كه اقدامات این دو مكمل یكدیگراست و هدف هر دو وصول به حقیقت و احقاق حق است ـ كهپذیرفتهایم .

و اگر معتقدیم كه هر دو اینها شان و مقامی بس والا دارند و هر یكدر موضع خود از موقعیت و اعتبار اجتماعی ویژه برخوردارند وهیچیك را بر دیگری رجحان و مزیتی نیست مگر از جهت تقوا و علمكه وسیله سنجش همه آحاد بشر با یكدیگر است و به این دو گروهشغلی منحصر نیست .

لاجرم باید بپذیریم كه یكی از زشتترین افعالی كه ممكن است ازیك وكیل سربزند این است كه در مقام دفاع ـ به جای پرداختن بهمسائل علمی و فنی شكلی و ماهوی ـ به مقایسه مقام قاضی با مقاموكیل بپردازد و با تخفیف و تخدیش »تاسیس وكالت« و تعظیم و تقویتمقام قضاوت برای جلب همراهی دادگاه و تضعیف موقعیت طرفدعوی ، تلاش كند .

این رویدادی است كه بنا به گفته یكی از همكاران محترم ـ در یكیاز دادگاهها واقع شده و حدوث آن ، همكار ما را بر آن داشته كه دفاع وبحث در ماهیت قضیه را رها كند و به رد و قدح این نحوه برخورد و اینطرز بیان بپردازد . جالب اینكه ریاست دادگاه نیز موارد اعلام شده را ـ كه كتبی و طی لایحه هم بوده€ ـ رد كرده و مخالفت خود را با ایندیدگاه و این روش كار اعلام نموده است . كه البته از قاضی فهیم و متقیو دانشمند جز این انتظاری نیست .

همكار و راوی ماجرا ، نام وكیلی را كه چنین برخوردی داشته ، فاشنكرده است . ( و حق همكاری نیز جز این نیست ـ حتی در موردهمكاری كه خود حقوق و حدود صنفی را رعایت نمیكند و چه بسا دردرون خویش احساس وابستگی به صنف را نداشته باشد ) . اما ما ذكراین مختصر را لازم دانستیم تا اگر ، خدای ناكرده ، كسان دیگری هم بااین ذهنیت و دیدگاه در بین ما هستند ، به خود آیند و بدانند كه جامعهوكالت ، همچون دریا است و ناخالصیها را از خود به دور میافكند .

سخن آخر این كه هیچ فرد یا جامعه یا ملتی با خوار و ذلیل كردنخود و سر در گریبان فرو بردن و خضوع و خشوع بی جا كردن ، بهعزت و بزرگی نرسیده است و هرگز هم نخواهد رسید .

بله ، وظیفه وكیل این است كه احترام دادگاه را ـ حتی به گونهایاغراقآمیز ـ حفظ كند اما این حالتی دو جانبه است : مضافا اینكه تكریمو بزرگ داشتن محكمه با ترذیل و تحقیر خود ( و بدتر از آن ـ حرفه وصنف خود ) ملازمه ندارد .

در خانه اگر كس است یك حرف بس است .

حفظ حرمت حق دفاع

پنج ـ قبول داریم كه همه مردم در دادگاهها حق دفاع دارند وپذیرفتهایم كه این حق عام و مطلق است . ( فراموش نكنیم كه اصل۳۵ قانون اساسی ، برخلاف برخی اصول دیگر ـ كه در آنها عدولاز موارد مندرج در اصل »به حكم قانون یا به موجب قانون

 

 

 

 

منبع:حقوق ايران

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران

 • 2468
  دستاوردها
  2468 کسب امتیاز بعنوان کاربر جدید.
  کاربر جدید
  برای ثبت نام در سایت از شما متشکریم .
 • 2468
  تصاویر
  2468 عکس پروفایل خودش را آپدیت کرده است
 • علی میرابی
  بروز رسانی ها
  اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا
  ماده ۱ . نام
  اتحاديه بين المللي وكلا كه اختصاراً « يو . آي . اي » يا « يويا » ناميده ميشود در هشتم ژوئيه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اكتبر ۱۹۱۹ بلژيك و با اختيار حاصل از آن و به موجب اين اساسنامه تاسيس گرديده است .
  اين اساسنامه به چندين زبان رسمي مورد استفاده در اتحاديه ترجمه شده است لكن در مواردي كه تفسير مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخة اصلي و... معتبر محسوب خواهد گرديد .
  ماده ۲ . جهان شمولي
  اتحادية بين المللي وكلا با متحد كردن كانونهاي وكلا و حقوقدانان و نهادهاي تخصصي آنا ن در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهاي حقوقي و فرهنگهاي موجود ، بر ماهيت جهاني خود تصريح ميكند .
  ماده ۳ . اهداف
  اهداف اتحاديه بين المللي وكلا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي و عقيدتي به شرح ذيل است :
  ۳ . ۱ . ۱ ـ ارتقاي مباني اساسي حرفة وكالت در سراسر جهان بويژه اصل استقلال و آزادي وكلا در راستاي منافع كليه كساني كه در نظام قضائي فعاليت ميكنند و به شرحي كه در منشورهاي مصوب اتحاديه بين المللي وكلا تعريف گرديده است .
  ۳ . ۱ . ۲ ـ گسترش و ترويج علم حقوق در تمامي زمينه ها .
  ۳ . ۱ . ۳ ـ كمك به ايجاد يك نظم قضائي بين المللي بر پايه اصل عدل در ميان ملل از طريق قانون و به منظور برقراري صلح .
  ۳ . ۱ . ۴ ـ بدين منظور، همكاري با سازمانهاي ملي و بين المللي مشترك المنافع يا سازمانهايي كه نيل به اين اهداف را تسهيل ميكنند .
  ۳ . ۱ . ۵ ـ پشتيباني از ايجاد ارتباط و تبادل مداوم در سطح بين المللي بين كانونهاي وكلا يا انجمنهاي ملي يا فدراسيونهاي وكلا و اعضاي آنها و حمايت از فعاليتهاي آنان و مشاركت در اين گونه فعاليتها .
  ۳ . ۱ . ۶ ـ آمادگي براي نمايندگي دائمي اتحاديه بين المللي وكلا در سازمانهاي دولتي و غير دولتي بين المللي .
  ۳ . ۱ . ۷ ـ دفاع از حقوق مادي و معنوي اعضاي حرفه و بررسي مشترك مسائل مربوط به سازمان و جايگاه حرفهاي آن در سطح بين المللي .
  ۳ . ۲ ـ اتحاديه بين المللي وكلا با به كارگيري وسايل مقتضي بويژه با تشكيل همايشهاي بين المللي، چاپ و پخش مطبوعات از طريق كليه وسايل ارتباطي و با تشكيل سمينارها و داوريهاي بين المللي درصدد نيل به اهداف فوق ميباشد .
  ماده ۴ . اقامتگاه قانوني
  ۴ . ۱ ـ مقر قانوني و مركز اصلي اتحاديه كاخ دادگستري بروكسل است .
  ۴ . ۲ ـ مراكز اداري اتحاديه در پاريس واقع است .
  ۴ . ۳ ـ در صورت لزوم و طبق تصميم هيات مديره ميتوان دفاتر كاري و اداري ديگري تاسيس كرد .
  ماده ۵ . مدت
  اتحادية بين المللي وكلا براي مدت نامحدود تشكيل شده است .
  ماده ۶ . اعضاي منفرد
  وكلايي كه بر اساس موازين قانوني كشور خود فعاليت ميكنند و كانونهاي حرفهاي آنان به اصول مندرج در مادة ۳ اين اساسنامه احترام ميگذارند ميتوانند به عضويت منفرد كانون درآيند .
  ماده ۷ . اعضاي گروهي
  اشخاص حقوقي ذيل ميتوانند به عنوان اعضاي گروهي به عضويت اتحاديه بين المللي وكلا پذيرفته شوند ، مشروط بر اينكه چنين اشخاصي از اهداف مندرج در ماده ۳ حمايت كنند و اعضاء هيات مديره آنها از طريق يك انتخابات آزاد تعيين گرديده باشند .
  ـ كانونهاي ملي و موسسات حرفهاي كه در برگيرنده وكلا باشند .
  ـ كانونها و موسسات حرفهاي محلي كه اعضاي آنها وكيل و حقوقدان هستند .
  ـ سازمانهاي حرفهاي محلي يا موسسات نمايندگي فراگير كه وكلا عضو آنها نيستند .
  ـ كانونهاي ملي مشتمل از كانونهاي محلي و موسسات حرفهاي .
  ـ موسسات حرفهاي ملي كه در سطح وسيع فعاليت دارند و هدفشان حمايت از حرفه وكالت بوده و اعضاي آنها انحصاراً وكلا باشند
  ـ جمعيتهاي حقوقدانان كه با هدف حمايت از اهداف اتحاديه و تبليغ فعاليتهاي آن به طور موقت و براساس وضعيت فوق العاده در كشورهايي تشكيل گرديدهاند كه به دليل اقتصادي نميتوانند تعداد كافي اعضاي منفرد را به عضويت خود درآورند .
  ماده ۸ . اعضاي وابسته
  ۸ . ۱ ـ اعضاي زير ميتوانند به عنوان عضو منفرد وابسته به اتحاديه بين المللي وكلا پذيرفته شوند .
  ـ ساير متخصصيني كه بدواً در زمينة مسائل حقوقي مشغول فعاليت بوده و داراي مدارك تحصيلي حقوق باشند . همچنين كلية وكلاي ديگري كه اساساً به حرفة وكالت اشتغال داشته و فارغ التحصيلان رشته حقوق از دانشگاه بوده و تابع آيين رفتار حرفهاي باشند و در زمينه شغلي خود مستخدم يا تحت نظارت دولت نباشند .
  ـ اساتيد حقوق در سطح دانشگاهي ، مشروط بر اينكه در هيچ حرفه متعارض با فعاليت وكالتي اشتغال نداشته باشند .
  ـ قضات حرفهاي كه داراي سمت قضائي هستند .
  ۸ . ۲ ـ اعضاي ذيل را ميتوان به عنوان اعضاي گروهي به عضويت اتحاديه بين المللي وكلا پذيرفت .
  ـ موسسات حقوقي بين المللي با عضويت بسيار زياد اعضا .
  ـ موسسات ملي و بين المللي حقوقي به شرح موصوف در ماده ۸ ـ ۱
  ماده ۹ . پذيرش اعضا
  ۹ . ۱ ـ پذيرش و قبول اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته توسط كميته اجرايي و پس از مشاوره با نايب رييس ملي خودشان صورت ميگيرد .
  ۹ . ۲ ـ پذيرش اعضاء به صورت گروهي و اعضا ي وابسته گروهي بنابه توصيه كميته اجرايي توسط هيات مديره صورت ميگيرد . به استثناي موسسات حقوقي بين المللي كه پس از مشورت با كميته ملي آنان يا اگر داراي كميته ملي نباشند پس از مشورت با نايب رييس اين موسسات در كشور ذينفع انجام ميگيرد .
  ۹ . ۳ ـ عدم پذيرش بايد موجه بوده و ظرف يك ماه از طريق پست سفار شي و همراه با دريافت رسيد ابلاغ گردد .
  ۹ . ۴ ـ ظرف يك ماه پس از ابلاغ عدم پذيرش اعضاي گروهي ميتوانند از اين تصميم به مجمع عمومي و در مورد اعضا و اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته به هيات مديره اعتراض و درخواست تجديد نظر كنند .
  ۹ . ۵ ـ كلية اعضاي اتحاديه بين المللي وكلا به شرح طبقه بندي فوق به شرط پرداخت حق عضويت خود عضو معتبر اتحاديه محسوب ميگردند .
  ۹ . ۶ ـ تنها اعضاي انفرادي كه ديونشان در موعد مقرر پرداخت ميگردد . ميتوانند پستهاي مهمي در اتحاديه داشته باشند .
  ماده ۱۰ . استعفا ـ اخراج
  ۱۰ . ۱ ـ هر يك از اعضا ميتواند بدون لطمه زدن به حق اتحاديه در وصول ديون معوقه عضو از عضويت اتحاديه بين المللي وكلا استعفا كند . ديون پرداخت شده مسترد نميگردد .
  ۱۰ . ۲ ـ هر گونه تخلف از تعهدات مقرره در اين مواد و يا نقض هر يك از اهداف اتحاديه ميتواند زمينه ساز اخراج اعضا گردد .
  ۱۰ . ۳ ـ هيچ كس را نميتوان پيش از سپري شدن يك ماه از تاريخ ابلاغ يا پست سفار شي و دريافت رسيد و همين طور پيش امهال در استماع دفاعيه مربوطه اخراج كرد .
  ۱۰ . ۴ ـ تصميم بر اخراج عضو بايد موجه باشد و ظرف يك ماه ابلاغ شود .
  ۱۰ . ۵ ـ طي يك ماه پس از تاريخ ابلاغ اعضاي گروهي و اعضاي گروهي وابسته ميتوانند به مجمع عمومي و اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته ميتوا نند به هيات مديره تقاضاي تجديد نظر خود را تسليم كنند .
  ۱۰ . ۶ ـ اعضاي مستعفي يا اخراجي هيچ گونه حقي نسبت به دارايي اتحاديه بين المللي وكلا ندارند .
  ماده ۱۱ . اركان اتحاديه بينالمللي وكلا
  اركان اتحاديه بينالمللي وكلا عبارت است از :
  ـ مجمع عمومي
  ـ هيات مديره
  ـ كميتة اجرايي ( هيات اجرايي )
  در كنار اين اركان ، سناي بين المللي به شرح مقرر در ماده ۲۲ ، در خصوص موضوعاتي كه به آن احا له گرديده داراي نقش مشورتي است .
  ماده ۱۲ . مجمع عمومي
  ۱۲ . ۱ ـ مجمع عمومي عاليترين دستگاه اتحاديه بين المللي وكلا ميباشد .
  ۱۲ . ۲ ـ مجمع عمومي سالي يك بار در زمان و مكاني كه توسط هيات مديره مشخص ميگردد . تشكيل جلسه ميدهد .
  ۱۲ . ۳ ـ آگهي تشكيل مجمع بايد حداقل يك ماه قبل از جلسه همراه با دستور جلسه تهيه شده توسط كميته اجرايي ، ارسال گردد . دستور جلسه بايد حاوي مسائل مرتبط با اهداف كانون بوده و توسط نايب روساي ملي حداقل پنج كشور پيشنهاد شده باشد .
  ۱۲ . ۴ ـ كليه اعضاي اتحاديه بين المللي وكلا با ديون جاري حق شركت در جلسات مجمع عمومي را دارند .
  تنها اعضاي گروهي و اعضاي منفرد حاضر و نمايندگان آنها حق راي دارند . به علاوه هر شخصي كه از طرف هيات مديره يا نمايندگان اعضاي گروهي وابسته و اعضاي منفرد وابسته دعوت شده باشد ميتواند به عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومي حضور يابد .
  ۱۲ . ۵ ـ قطعنامهها مطابق شروط مندرج در ماده ۱۴ تصويب ميشود .
  قطعنامههاي مجمع عمومي بر طبق قواعد مقرر در ماده ۱۴ تصويب ميگردد .
  ماده ۱۳ . اختيارات مجمع عمومي
  ۱۳ . ۱ ـ مجمع عمومي صرفاً در خصوص موضوعات و اهداف مصرح در دستور جلسه تصميم گيري ميكند .
  در هر حال در خصوص قطعنامه هايي كه توسط پنج نفر از نايب روساي ملي پيشنهاد شود ، بايد راي گيري صورت بگيرد .
  ۱۳ . ۲ ـ مجمع عمومي به پيروي از مواد ۴ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ در مورد تقاضاهاي تجديد نظر كه از جانب اعضاي گروهي وابسته به آن تسليم گرديده است حكم ميدهد .
  ۱۳ . ۳ ـ مجمع عمومي حسابهاي اتحاديه بين المللي وكلا را تصويب و تاييد كرده و نسبت به اصلاح مفاد اساسنامه اقدام و در صورت لزوم نسبت به انحلال اتحاديه بين المللي وكلا تصميم خواهد گرفت .
  ۱۳ . ۴ ـ مجمع عمومي رييس و نواب اول رييس ، اعضاي كميتة اجرايي ، روساي افتخاري ، اعضاي افتخاري ، بازرسان قانوني و در صورت لزوم مدير تصفيه را انتخاب ميكند .
  ۱۳ . ۵ ـ مجمع عمومي بنابه پيشنهاد كميته اجرايي براي كشورهاي فاقد كميته ملي نواب رييس انتخاب ميكند .
  ماده ۱۴ . نحوة اخذ راي در مجمع
  ۱۴ . ۱ ـ در مجمع عمومي تصميمات همواره با اكثريت مطلق آراء و بدون احتياج به حد نصاب اتخاذ ميگردد .
  ۱۴ . ۲ ـ لكن تصميمات مربوط به اصلاح مفاد اساسنامه يا انحلال اتحادية بين المللي وكلا بايد به تصويب حداقل دو سوم آراء اعضاي حاضر يا نمايندگان آنها كه در موضوع مزبور راي ميدهند برسد .
  ۱۴ . ۳ ـ هر عضو انفرادي يا نماينده اش كه در مجمع عمومي حاضر باشد ، حق يك راي خواهد داشت .
  ۱۴ . ۴ ـ تعداد كل آراء اعضاي گروهي بايد برابر با تعداد كل اعضاي منفردي باشد كه حق عضويت سالانه خود را دو ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي پرداخت كرده اند . اين آراء بر طبق اصول ذيل بين اعضاي گروهي تقسيم ميگردد .
  ـ كل آرايي كه به اعضاي گروهي اختصاصي داده شده بايد با آراء اعضاي منفرد اتحاديه برابر باشد .
  ـ نيمي از آرايي كه به اعضاي گروهي اختصاص داده شده بايد به طور مساوي بين اعضاي گروهي تقسيم گردد .
  ـ نيم ديگري از آراء كه به اعضاي گروهي اختصاص داده شده بايد به تناسب كل حق عضويت معوقه پرداختي به اتحاديه ، توزيع گردد .
  ـ كميتة اجرايي بايد حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي ، كليه اعضاي گروهي و انفرادي اتحاديه بين المللي وكلا را از تعداد آراي اختصاصي به هر عضو گروهي مطلع سازد .
  ۱۴ . ۵ ـ فقط اعضاي گروهي و منفردي كه حق عضويت خود را در دو ماه قبل از جلسه مجمع عمومي پرداخت كرده باشند حق راي دارند .
  ۱۴ . ۶ ـ اعضاي وابسته كه ديونشان پرداخت شده و به روز باشد بدون اينكه حق راي داشته باشند. ميتوانند در مجمع با سمت مشورتي شركت كنند .
  ۱۴ . ۷ ـ راي گيري با بلند كردن دست به عمل خواهد آمد مگر اينكه رييس يا يك سوم اعضاي حاضر داراي حق راي ، خواستار راي گيري مخفي باشند .
  ۱۴ . ۸ ـ اعضاي گروهي و منفرد ميتوانند شخصاً يا با تعيين نماينده ، راي دهند . نماينده بايد عضو اتحاديه بين المللي وكلا باشد و نميتواند بيش از ۳ برگ نمايندگي داشته باشد .
  ۱۴ . ۹ ـ مقصود از كشور دولت مستقلي است كه از طرف سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده باشد .
  ماده ۱۵ . هيات
  ۱۵ . ۱ ـ هيات مديره اركان مشورتي مسوول نظارت بر فعاليتهاي مديريت و كميتة اجرايي است . كميتة اجرايي مسائل مقتضي را كه خارج از صلاحيت مجمع عمومي باشد به هيات مديره تقديم خواهد كرد .
  هيات مديره بودجه و آيين نامه هاي اتحاديه را تصويب و ديون را وضع ميكند و پيشنهادهاي مطرح شده در مورد اصلاح مفاد اساسنامه را جهت تصويب به مجمع عمومي ارائه و مسائل مطروحه اعضا را مورد بررسي قرار ميدهد .
  ۱۵ . ۲ ـ هيات مديره در پذيرش يا اخراج اعضاي گروهي و اعضاي گروهي وابسته به شرط تسليم اعتراض به مجمع عمومي از طرف آنها داراي صلاحيت انحصاري ميباشد .
  ۱۵ . ۳ ـ هيات مديره حداقل دو بار در سال به دستور رييس اتحاديه تشكيل جلسه ميدهد .
  ۱۵ . ۴ ـ آگهي دعوت بايد حداقل يك ماه پيش از تشكيل هر جلسه همراه با دستور جلسه حاوي موارد مرتبط با اهداف اتحاديه بين المللي وكلا كه از طرف نواب رييس منطقه اي و يا روساي كميته هاي دائمي پيشنهاد شده باشد ارسال شود .
  ۱۵ . ۵ ـ جلسه هيات مديره ميتواند به درخواست پنج نفر از نايب رييس هاي منطقه اي تشكيل شود . درخواست بايد حاوي دلايل و اهداف برگزاري جلسه باشد . در اين صورت رييس ملزم است ظرف مدت دو ماه از تاريخ درخواست براي تشكيل جلسه دعوت به عمل آورد .
  ۱۵ . ۶ ـ يك عضو هيات مديره ميتواند تنها براي جلسه به خصوص به عضو ديگر تفويض وكالت كند . هيچ عضوي نميتواند بيش از سه برگ نمايندگي داشته باشد.
  ۱۵ . ۷ ـ در صورت تساوي آرا رييس داراي راي قاطع ميباشد .
  ۱۵ . ۸ ـ هيات مديره براي اخراج اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته داراي صلاحيت انحصاري ميباشد . هم چنين در خصوص اعتراضات اعضا منفرد كه متعاقب مفاد مندرج در مواد ۴ ـ ۹ و ۶ ـ ۱ به عمل خواهد آمد حكم خواهد داد .
  ۱۵ . ۹ ـ هيات كليه مسائل ارجاعي اعضاي خود را مورد بررسي قرار ميدهد .
  ۱۵ . ۱۰ ـ گزارشهاي نواب رييس منطقهاي و روساي كميته دائمي را استماع ميكند .
  ۱۵ . ۱۱ ـ هيات مديره كانديد ا هاي تعيين شده كميتة اجرايي را براي روساي كنگره انتخاب ميكند .
  ماده ۱۶ . تركيب هيات مديره
  ۱۶ . ۱ ـ اعضاي هيات مديره عبارتند از :
  ـ اعضاي كميته اجرايي
  ـ مشاوران رييس
  ـ روساي كنگره كه قبلاً نام برده شدند و روساي دو كنگره اخير .
  ـ نواب رييس كل منتخب كميته هاي ملي ، كه هر كدام معرف كشورهايي هستند كه كميته در آن سازمان يافته است .
  ـ دبيران محلي منتصب از طرف كميتة اجرايي .
  ـ روساي كميته هاي دائمي اصلي كه بر حسب حوزه و ميزان فعاليت آنها طبق دستور كميتة اجرايي تعيين ميگردند .
  ـ روساي افتخاري اتحاديه بين المللي وكلا .
  ـ روساي كميسيونهاي فرعي كميتة اجرايي .
  ـ معاونان مديران و دستياران دبيران كل .
  ماده ۱۷ . كميته اجرايي
  ۱۷ . ۱ ـ كميتة اجرايي ارگان اجرايي كانون بوده و بر اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومي و هيات مديره نظارت دارد .
  ۱۷ . ۲ ـ تهية بودجه را به عهده دارد .
  ۱۷ . ۳ ـ كميتة اجرايي به كلية مسائل مربوط به فعاليت روزانه اتحاديه بين المللي وكلا رسيدگي كرده خصوصاً در مسائلي كه به رسيدگي فوري نياز دارد . در اين موارد مراتب را بايد به هيات مديره گزارش دهد .
  ۱۷ . ۴ ـ كميتة اجرايي ميتواند هر شخصي را كه براي انجام امور خود مناسب تشخيص ميدهد به طور موقت به كار گيرد .
  ۱۷ . ۵ ـ رييس كل ، رييس منتخب و نواب اول روسا بايد داراي مليتهاي متفاوتي باشند .
  ۱۷ . ۶ ـ كميتة اجرايي ـ با پيشنهاد رييس كل ـ معاونان مديران و دستيار دبير كل و همچنين براي رياست مشاوراني با وظائف خاص كه تعدادشان بيش از پانزده نفرد نباشد انتخاب ميكند.
  ممكن است اين افراد در جلسات كميتة اجرايي با سمت مشورتي خود شركت كنند در صورت عدم انجام وظايف كميتة اجرايي فوراً به انتصاب آنها خاتمه ميدهد.
  ۱۷ . ۷ ـ كميتة اجرايي فهرستي از كميته هاي دائمي و گروههاي كاري و نيز ساير كميته هايي كه براي پيشرفت روساي كميته هاي دائمي اتحاديه بين المللي وكلا مفيد هستند تهيه ميكند روساي كميته هاي دائمي توسط كميته هاي گروههاي كاري پيشنهاد خواهند شد . در هر صورت انتصاب نهايي توسط كميته اجرايي صورت ميگيرد .
  كميتة اجرايي ميتواند در هر زمان روساي كميته هاي دائمي را كه در انجام وظايفشان بر طبق آيين نامه هاي اتحاديه بين المللي و كلاء قصور ميكنند از سمتشان عزل كند.
  ۱۷ . ۸ ـ كميتة اجرايي بنا به گزارش رييس اجلاس كميسيون فرعي كه پيشنهادهاي ارائه شده را بررسي ميكند . شهر و كشور محل برگزاري اجلاس را تعيين ميكند. همين طور كانديداي رياست اجلاس را كه توسط هيات مديره پيشنهاد ميگردد تعيين ميكند .
  ۱۷ . ۹ ـ كميته اجرائي براي رسيدگي به مسايل خاص ميتواند زير كميسيونهاي مسوول انتخاب كند .
  ۱۷ . ۱۰ ـ رييس ميتواند هر يك از اعضاي هيات مديره را براي شركت در جلسه كميتة اجرائي دعوت كند .
  ۱۷ . ۱۱ ـ كميته اجرائي براي كار اتحاديه آئين نامه هايي تدوين ميكند كه سپس براي تصويب به هيات مديره تقديم خواهد شد .
  ۱۷ . ۱۲ ـ كميتة اجرائي دبيران منطقه اي را تعيين ميكند .
  ۱۷ . ۱۳ ـ كميتة اجرائي ايجاد كميته هاي ملي و آئين نامه هاي مربوطه را تصويب ميكند .
  ماده ۱۸ . تركيب كميته اجرايي
  ـ رييس
  ـ جانشين رييس
  ـ جانشين منتخب
  ـ سه نفر نواب اول رييس كل
  ـ مديران مطالعات
  ـ مدير توسعه
  ـ مدير مالي
  ـ دبير كل
  ـ رييس اجلاس سالانه آتي
  ماده ۱۹ . رئيس كل
  ۱۹ . ۱ ـ ريس كل بر كميته اجرايي و هيات مديره و مجمع عمومي نظارت دارد .
  ۱۹ . ۲ ـ رييس كل با اعتبار سمت خود عضو تمام كميته هاي دائمي و گروههاي كاري و كميسيونهاي فرعي ميباشد .
  ۱۹ . ۳ ـ رييس كل ، مدير اتحاديه بين المللي وكلا است و اين اتحاديه را در مقابل دادگاههاي حقوقي نمايندگي ميكند .
  ۱۹ . ۴ ـ رييس كل مجري تصميمات مجمع عمومي ، هيات مديره و كميتة اجرايي است .
  ۱۹ . ۵ ـ در صورت نبود رييس كل ، منصب او به جانشين رييس و در صورت فقدان او به رييس منتخب انتقال مييابد .
  ماده ۲۰ . انتخاب رييس كل ، رييس منتخب و نواب اول رييس
  ۲۰ . ۱ ـ اسامي كانديداها بايد حداقل شش ماه قبل از تاريخ برگزاري اجلاس به رييس كل اعلام گردد .
  ۲۰ . ۲ ـ رييس كل اسامي كانديداها را به كميتة اجرايي اعلام ميكند .
  ۲۰ . ۳ ـ كميته ي اجرايي حق رد كانديداها يي را دارد كه فاقد شرايط مندرج در اين اساسنامه يا قوانين مربوط به مليت ثانوي باشند ، اين كميته ميتواند در مواردي امتيازاتي قائل گردد .
  رييس كل فهرست كانديداهاي منتخب كميته اجرايي را جهت رايگيري مقدماتي به هيات مديره ارائه ميدهد . نتيجه اين راي گيري مقدماتي به مجمع عمومي ارسال ميشود.
  ۲۰ . ۴ ـ نواب اول رييس كل به اعتبار سمت و مقام خود به عنوان عضو تمام كميسيونها و گروههاي كاري و كميسيونهاي فرعي محسوب ميگردد .
  ماده ۲۱ . دبيران منطقهاي
  ۲۱ . ۱ ـ دبيران منقطهاي توسط كميته اجرايي منصوب ميشوند و مسوول برقراري ارتباط بين نواحي جغرافيايي و زباني مختلف دنيا و اتحادية بين المللي وكلا ميباشند .
  ۲۱ . ۲ ـ دبيران منطقهاي اعضاي هيات مديره بوده و در موارد لزوم ممكن است براي شركت در جلسات كميته اجرايي دعوت شوند .
  ماده ۲۲ . مجلس سناي بين المللي
  مجلس سناي بينالمللي اتحادية بين المللي وكلا براي رسيدگي به كلية موضوعات مربوط به حرفة وكالت در سراسر جهان ، به وجود آمده است . اين مجلس با كانونها و مجامع حقوقي ، خواه عضو گروهي اتحاديه بوده يا نباشد و خواه بر يك مبناي جهاني ، قاره اي و يا گروهي از كشورها باشند . همكاري خواهد كرد .
  مجلس سنا به دعوت رييس كل تشكيل ميشود و متشكل از اعضاي ذيل است :
  ـ رهبران اعضاي گروهي اتحاديه بين المللي وكلا يا نمايندگان آنها همان طور كه در ماده هفت بدان اشاره شده است .
  ـ اعضاي هيات مديره .
  ـ كارمندان مدعو كانونهاي وكلا و يا جمعيتهاي ملي و بين المللي حقوقدانان اعم از آن كه عضو اتحاديه بين المللي وكلا باشند يا نباشند .
  ماده ۲۳ . مدت ماموريت
  ۲۳ . ۱ ـ مدت ماموريت از آغاز جلسه مجمع عمومي عادي سالانه تا جلسه مجمع عمومي عادي سالانه بعدي به طول ميانجامد .
  ۲۳ . ۲ ـ مدت ماموريت ر ييس كل ، طي آخرين جلسه اجلاس كه متعاقب جلسه انتصاب او توسط مجمع عمومي ميباشد . آغاز ميشود .
  انتصاب او در مراسم نهايي اجلاس بعدي پايان مييابد .
  در صورت بروز وضعيت اضطراري كه در آن امكان برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي سالانه يا اجلاس نباشد ، تغيير رييس و ساير مامورين منصوب از طرف مجمع عمومي ، در پايان جلسه مجمع عمومي بعدي صورت خواهد گرفت ، كه در اسرع وقت جهت تشكيل توسط كميته اجرايي دعوت ميشود .
  ۲۳ . ۳ ـ مدت ماموريت مشاورين رييس كل با مدت ماموريت رييس برابر است .
  ۲۳ . ۴ ـ ساير دورههاي تصدي دو ساله بوده . قابل تغيير سالانه تا حداكثر پنج سال ميباشد . مگر در مواقع اضطراري .
  ماده ۲۴ . كميته هاي منطقه اي ـ نواب منطقه اي رييس كل
  ۲۴ . ۱ ـ در هر كشوري يك كميتة منطقه اي تشكيل ميشود كه متشكل از اعضاي گروهي همان كشور است . اين كميته بايد متشكل از نمايندگان اعضاي منفرد بوده كه بر پايه نمايندگي منطقه اي يا بر اساس كاري كه در اتحاديه انجام ميدهند برگزيده شوند .
  ۲۴ . ۱ . ۲ ـ كميته منطقه اي با تصويب كميته اجرايي تشكيل ميشود .
  ۲۴ . ۲ ـ كميته منطقه اي توسط نايب منطقه اي رييس كل كه نمايندگي وي را در هيات مديره و مجمع عمومي به عهده دارد اداره ميشود .
  ۲۴ . ۳ ـ هر كميته منطقه اي ، مقررات داخلي خود را با تصويب كميته اجرايي وضع ميكند .
  ۲۴ . ۴ ـ كميته منطقه اي با وكلا و سازمانهاي حرفهاي داخلي و نيز با ارگانهاي اتحاديه بين المللي وكلا و اعضاي آن در داخل كشور ارتباط برقرار ميكند و گزارش كتبي فعاليتهاي خود را به كميته اجرايي ارائه ميكند .
  ۲۴ . ۵ ـ گزينش معاون منطقهاي رييس كل بايد طبق خواست اعضاي گروهي و منفرد آن كشور صورت بگيرد . همچنين مطابق آيين دادرسي تصريح شده در مقررات داخلي كميته اجرايي ، در مواقع اعتراض ، معاون منطقه اي رييس كل با اكثريت آراي اعضاي كميته ملي انتخاب ميگردد .
  ۲۴ . ۶ ـ كميته منطقه اي نميتواند اتحاديه بين المللي وكلا را ملزم به انجام امري كند .
  ۲۴ . ۷ ـ هر سمتي كه تحت نام اتحاديه بين المللي وكلا اعطا شود بايد به تصويب رئيس كل برسد .
  ۲۴ . ۸ ـ كميته اجرايي ميتواند امتيازاتي براي كميته منطقه اي قائل شود مشروط به اينكه حوزه و نحوه كار كميته هزينه هاي انجام شده و خدماتي كه براي اتحاديه انجام ميدهد مورد تائيد قرار گيرد .
  ماده ۲۵ . امور مالي
  ۲۵ . ۱ ـ هر ساله با پيشنهاد كميته اجرايي عوارض و درآمدي توسط هيات مديره وضع ميشود .
  ۲۵ . ۲ ـ سال مالي اتحاديه از اول ژانويه تا ۳۱ دسامبر است .
  ۲۵ . ۳ ـ مديري مالي ، حسابها را پس از تائيد مجمع عمومي به هيات مديره تسليم ميكند .
  ۲۵ . ۴ ـ پيش از تسليم به مجمع عمومي ، حسابها توسط بازرس قانوني كه از طرف مجمع عمومي براي يك دوره دو ساله قابل تمديد تعيين گرديده است بررسي ميگردد .
  ماده ۲۶ . زبانهاي رسمي
  ۲۶ . ۱ ـ زبانهاي رسمي اتحاديه بين المللي وكلا با پيشنهاد هيات مديره توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد .
  در حال حاضر اين زبانها شامل : فرانسوي ، انگليسي ، اسپانيايي ، آلماني ، ايتاليايي و عربي است .
  ۲۶ . ۲ ـ زبانهاي مورد استفاده در اتحاديه بين المللي وكلا با پيشنهاد كميته اجرايي توسط هيات مديره تعيين ميشود .
  در حال حاضر اين زبانها عبارتند از : فرانسوي ، انگليسي و اسپانيايي
  ماده ۲۷ . اجلاس
  سازمان امور مالي اجلاس و سمينارها توسط آيين نامه هايي كه طبق مفاد مواد ۱۱ الي ۱۷ اتخاذ گرديده اداره ميشوند .
  كليه تصميمات مربوط به اجلاس بدوا به جلسه كميسيون فرعي اجلاس تسليم و سپس گزارش آن به كميته اجرائي و هيات مديره جهت رايگيري تسليم مي شود صورت ميگيرد .
  ماده ۲۸ . مركز اتحاديه بين المللي وكلا
  ۲۸ . ۱ ـ مركز اداري ـ اشاره شده در ماده ۴ . ۲ ـ اين اساسنامه توسط مدير اجرايي موظف و با تسليم گزارش به رييس كل ، اداره ميشود .
  ۲۸ . ۲ ـ مسووليت و اختيارات مدير اجرايي را آيين نامه ها تعيين مي كنند .
  ماده ۲۹ . تصفيه و انحلال
  ۲۹ . ۱ ـ اخطار به مجمع عمومي جهت بررسي انحلال اتحاديه بين المللي وكلا بايد از شش ماه قبل و بر پايه گزارش هيات مديره و با ذكر دلايل صورت بگيرد .
  ۲۹ . ۲ ـ در غياب انتصاب يك يا چند مدير تصفيه تصميم گيري براي تصفيه بايد توسط كميته اجرايي وقت صورت گيرد .
  ماده ۳۰ . تاريخ قابليت اجرا
  اين اساسنامه در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ در فيلادلفيا تصويب شد و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۹ به توشيح مقام سلطنتي بلژيك رسيد .
  مفاد اين اساسنامه در هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ ، پس ازاتمام اجلاس فيلادلفيا ، به اجرا درخواهد آمد .
  More