اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول farsilaw 6378
با افراد «مختار» و «راضی» معامله کنید farsilaw 766
حق با مستاجرنيست! farsilaw 755
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه farsilaw 1242
شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟ farsilaw 1277
مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران farsilaw 5105
در محدوده قانون farsilaw 2166
قولنامه چیست farsilaw 2581
نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی farsilaw 1946
محاسن و معایب شورای حل اختلاف farsilaw 3678
ارث در قانون مدنی و فقه اهل سنت(قسمت اول) farsilaw 3572
اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" farsilaw 3042
دفاع مشروع مهدی عبدی 4054
"اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" mhziran 3676
قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی farsilaw 5055
قدرت بر تسلیم مورد معامله راحله عزیزی 4017
بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري farsilaw 12781
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 2730
اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدني farsilaw 3419
اقرار مبتني بر شكنجه farsilaw 2264
اجازه ولي در عقد نكاح farsilaw 2342
انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل farsilaw 1860
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1704
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مرداد سال 36 farsilaw 2439
تعريف لغوي و اصطلاحي رهن farsilaw 1851
وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع farsilaw 1704
وضع حقوقي بنا و درخت احداث شده بوسيله خريدار مال شريك پيش از اخذ به شفعه farsilaw 1449
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 9998
بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1403
مفهوم غير قانوني بودن يا ناهنجاري فعل زيان بار در مسئوليت مدني farsilaw 1384
مسئوليت مدنى farsilaw 1637
مسئوليت مدني سبب مجمل farsilaw 1462
مالكيت شخصيت هاى حقوقى farsilaw 1400
قرارداد تشكيل بيع farsilaw 1526
قدرت بر تسليم مورد معامله farsilaw 1439
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي farsilaw 1629
عوامل موثر در مسئوليت مدني farsilaw 1487
صلح و جعاله farsilaw 1499
شرح و نقدي برماده 218 اصلاحي قانون مدني مصوب 1370 farsilaw 1471
رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق farsilaw 2053
چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها farsilaw 1599
تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها farsilaw 1620
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني farsilaw 1721
انتقال مورد اجاره بغير و بررسي رابطه مستاجر جز با مستاجر كل و مالك farsilaw 2163
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول) farsilaw 2475
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت دوم) farsilaw 1662
اسقاط حقي كه هنوزايجاد نشده است farsilaw 1483
تحليل ونقد ماده 816 قانون مدني farsilaw 1727
عسر و حرج از منظر قانون و رويه قضايي farsilaw 1500
مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف farsilaw 1701
تاريخچه تدوين قانون مدني farsilaw 1512
آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن farsilaw 1486
ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني farsilaw 1639
ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي farsilaw 1473
ضمان معاوضي در بيع farsilaw 1602
حقوق زوجين در ارث farsilaw 1564
بيع كالي به كالي farsilaw 1504
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم farsilaw 1624
تعهدآور بودن ارادة يكجانبه نسبت به خود farsilaw 1399
ضمان معاوضى farsilaw 1440
قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن farsilaw 1337
تاريخچه ارث farsilaw 2725
هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له farsilaw 2048
استقلال قضات در نظام حقوقي ايران farsilaw 2027
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1294
اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران farsilaw 1796
بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين farsilaw 1628
تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران farsilaw 1485
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 1873
رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق farsilaw 2169
نقد نظريه نمايندگي در معامله به مال غير در حقوق مدني ايران farsilaw 3114
اشتباه در خود موضوع معامله - مفهوم اشتباه در موضوع معامله (قسمت پاياني) farsilaw 2136
اجازه وارث معامله فضولي در قانون مدني ايران farsilaw 2147
شرح و نقدي بر ماده 1210 اصلاحي قانون مدني مصوب 1361 و ماده 1210 لايحه جديد اصلاح موادي از قانون مدني farsilaw 2103
بحثي در اطراف قانون جلوگيري از تصرف عدواني farsilaw 1556
تفسير مواد 355 و 384 قانون مدني و ماده 149 قانون ثبت farsilaw 2883
هيات منصفه - قانون هيات منصفه ايران و نقايص آن (2) - تاثير و ارزش قانوني راي هيات منصفه farsilaw 2229
تصرف عدواني - قانون 1309 (2) farsilaw 2906
تصرف عدواني - قانون 1309 (3) farsilaw 2371
بحث كلي وقف و منظور از كلمه حاكم مذكور در ماده 56 قانون مدني راجع بقبول وقف farsilaw 2320
انتقادي بر كتاب تابعيت قانون مدني farsilaw 1935
قانون جلوگيري از تصرف عدواني ارديبهشت 1309 farsilaw 1862
شرح ماده 1284 قانون مدني farsilaw 2862
تحليل ماده 454 قانون مدني farsilaw 2120
شرح ماده 1248 قانون مدني farsilaw 2400
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 2660
اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني farsilaw 2245
مسئوليت مدني شخص خوددار (تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل) farsilaw 2602
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 1382
دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران farsilaw 1326
دعوي مدني در دادگاه جزا farsilaw 1500
تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه farsilaw 1541
شهادت در امور مدني و كيفري farsilaw 2519
بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه farsilaw 2624
اعمال حقوقي مجنون ادواري farsilaw 1706
اموالي‌ كه توقيف شدني نيست farsilaw 1961
اطلا‌ق شرط ضمن عقد نكاح‌ farsilaw 1562
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1377
بررسي حقوقي حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي مشروع در ايران farsilaw 1302
نقدي بر نظر شوراي نگهبان در خصوص ازدياد مهر بعد از عقد farsilaw 2054
اصلاح ماده 936 قانون مدني و بحث پيرامون آن farsilaw 1381
بررسي جواز فروش و تبديل مال موقوفه در منابع فقهي و قانون مدني ايران farsilaw 1862
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 1914
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 1991
عقد قرض farsilaw 1732
بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات farsilaw 2144
اصل آزادي قراردادي farsilaw 1346
حاشيه ايي بر ضمان قهري و مسائل جانبي آن farsilaw 1324
ارزش‌هاي نو و تحولات مسئوليت مدني farsilaw 1760
ماهيت حقوقى وصيت farsilaw 1456
حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه farsilaw 1414
آیا حقوق عامه، متولی دارد؟! farsilaw 1979
عدم برابری دیه بین زن و مرد farsilaw 1544
نظـام رسيدگـي به دعـواي تعديـل اجـاره بهـا farsilaw 2168
حقوق و تکاليف شوهر از منظر قانون farsilaw 1624
معامله به قصد فرار از دين farsilaw 1865
تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها farsilaw 1476
بررسي مسئوليت مدني دولت بر مبناي قواعد فقهي farsilaw 2734
تشکیلات دادگستری farsilaw 1368
آشنایی با اصطلاحات حقوقی مدنی کیفری اداری حسبی farsilaw 1094
مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني farsilaw 1675
احياي حقوق شهروندي علی بختیاری 7506
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده دكتر كاشاني 2063
بيع زماني علی بختیاری 2637
قراردادهای با عوض شناور علی بختیاری 2888
کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی1 آراد 2853
کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری2 آراد 2776
بررسي شرط نتيجه در حقوق ايران آراد 4556
ارث خيار farsilaw 4184
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب امرداد سال 36 farsilaw 3741
بطلان ، انحلال و فسخ عقد farsilaw 9070
بحث درباره ماده 34 قانون ثبت وعقد رهن farsilaw 5074
شروط و شروط ضمن عقد farsilaw 7558
زمان و محل وقوع عقد farsilaw 2942
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت2) farsilaw 4519
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت1) farsilaw 4280
عقد قرض farsilaw 4145
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 2979
ربا با توسل به عقد صوري farsilaw 3658
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت2) farsilaw 3553
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت1) farsilaw 4796
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 1921
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1641
حمايت هاي اقتصادي تحت قرارداد سازمان تجارت جهاني farsilaw 1626
لزوم تفكيك قراردادهاي بين المللي از معاهدات بين المللي farsilaw 2187
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت2) farsilaw 2559
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت1) farsilaw 3442
بحثي در زمينه يك قرارداد بيمه farsilaw 1898
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 3224
حل اختلافات قراردادي farsilaw 3090
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت2) farsilaw 2889
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت1) farsilaw 2154
ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي farsilaw 5319
قرارداد تشكيل بيع(قسمت2) farsilaw 2911
قرارداد تشكيل بيع(قسمت1) farsilaw 3269
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت2) farsilaw 3479
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت1) farsilaw 3496
منع باژگونه نمايي معناي روشن قراردادها farsilaw 2031
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت2) farsilaw 3918
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت1) farsilaw 3794
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1871
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت2) farsilaw 3261
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت1) farsilaw 3601
شرط عدم مسوليت در حقوق ايران آراد 5007
مباني عدم نفوذ معاملات فضولي آراد 6541
حقوق تجارت الكترونيك آراد 3421
اجراي مقررات حقوق بين الملل آراد 4574
دفاع مشروع در برابر ماموران دولت آراد 5646
كپي رايت در بستر قانون و تعامل آن با مباني فقهي آراد 4245