خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-07-26 06:31:09') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-07-26 06:31:09') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 65 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول farsilaw 10197
با افراد «مختار» و «راضی» معامله کنید farsilaw 2923
حق با مستاجرنيست! farsilaw 2758
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه farsilaw 3242
شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟ farsilaw 3334
مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران farsilaw 9739
در محدوده قانون farsilaw 4128
قولنامه چیست farsilaw 4814
نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی farsilaw 3819
محاسن و معایب شورای حل اختلاف farsilaw 6419
ارث در قانون مدنی و فقه اهل سنت(قسمت اول) farsilaw 5682
اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" farsilaw 4258
دفاع مشروع مهدی عبدی 6151
"اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" mhziran 5258
قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی farsilaw 7624
قدرت بر تسلیم مورد معامله راحله عزیزی 5979
بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري farsilaw 15794
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 4235
اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدني farsilaw 5222
اقرار مبتني بر شكنجه farsilaw 3409
اجازه ولي در عقد نكاح farsilaw 3492
انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل farsilaw 2917
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 2744
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مرداد سال 36 farsilaw 3659
تعريف لغوي و اصطلاحي رهن farsilaw 3070
وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع farsilaw 2984
وضع حقوقي بنا و درخت احداث شده بوسيله خريدار مال شريك پيش از اخذ به شفعه farsilaw 2412
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 11119
بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 2469
مفهوم غير قانوني بودن يا ناهنجاري فعل زيان بار در مسئوليت مدني farsilaw 2718
مسئوليت مدنى farsilaw 2921
مسئوليت مدني سبب مجمل farsilaw 2499
مالكيت شخصيت هاى حقوقى farsilaw 2504
قرارداد تشكيل بيع farsilaw 2582
قدرت بر تسليم مورد معامله farsilaw 4719
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي farsilaw 2624
عوامل موثر در مسئوليت مدني farsilaw 2621
صلح و جعاله farsilaw 2474
شرح و نقدي برماده 218 اصلاحي قانون مدني مصوب 1370 farsilaw 2673
رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق farsilaw 3099
چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها farsilaw 2756
تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها farsilaw 2733
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني farsilaw 2828
انتقال مورد اجاره بغير و بررسي رابطه مستاجر جز با مستاجر كل و مالك farsilaw 3326
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول) farsilaw 4431
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت دوم) farsilaw 2873
اسقاط حقي كه هنوزايجاد نشده است farsilaw 2803
تحليل ونقد ماده 816 قانون مدني farsilaw 3142
عسر و حرج از منظر قانون و رويه قضايي farsilaw 3135
مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف farsilaw 2839
تاريخچه تدوين قانون مدني farsilaw 2563
آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن farsilaw 2585
ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني farsilaw 2675
ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي farsilaw 2523
ضمان معاوضي در بيع farsilaw 2727
حقوق زوجين در ارث farsilaw 2744
بيع كالي به كالي farsilaw 2981
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم farsilaw 2743
تعهدآور بودن ارادة يكجانبه نسبت به خود farsilaw 2474
ضمان معاوضى farsilaw 2590
قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن farsilaw 2735
تاريخچه ارث farsilaw 4214
هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له farsilaw 3870
استقلال قضات در نظام حقوقي ايران farsilaw 3268
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 2444
اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران farsilaw 2851
بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين farsilaw 2824
تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران farsilaw 2621
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 3275
رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق farsilaw 4690
نقد نظريه نمايندگي در معامله به مال غير در حقوق مدني ايران farsilaw 4523
اشتباه در خود موضوع معامله - مفهوم اشتباه در موضوع معامله (قسمت پاياني) farsilaw 3925
اجازه وارث معامله فضولي در قانون مدني ايران farsilaw 3482
شرح و نقدي بر ماده 1210 اصلاحي قانون مدني مصوب 1361 و ماده 1210 لايحه جديد اصلاح موادي از قانون مدني farsilaw 3496
بحثي در اطراف قانون جلوگيري از تصرف عدواني farsilaw 2802
تفسير مواد 355 و 384 قانون مدني و ماده 149 قانون ثبت farsilaw 4561
هيات منصفه - قانون هيات منصفه ايران و نقايص آن (2) - تاثير و ارزش قانوني راي هيات منصفه farsilaw 4039
تصرف عدواني - قانون 1309 (2) farsilaw 4274
تصرف عدواني - قانون 1309 (3) farsilaw 3862
بحث كلي وقف و منظور از كلمه حاكم مذكور در ماده 56 قانون مدني راجع بقبول وقف farsilaw 3510
انتقادي بر كتاب تابعيت قانون مدني farsilaw 3243
قانون جلوگيري از تصرف عدواني ارديبهشت 1309 farsilaw 3189
شرح ماده 1284 قانون مدني farsilaw 4666
تحليل ماده 454 قانون مدني farsilaw 3419
شرح ماده 1248 قانون مدني farsilaw 3907
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 4157
اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني farsilaw 3860
مسئوليت مدني شخص خوددار (تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل) farsilaw 3794
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 2555
دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران farsilaw 2438
دعوي مدني در دادگاه جزا farsilaw 2582
تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه farsilaw 2567
شهادت در امور مدني و كيفري farsilaw 4003
بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه farsilaw 5919
اعمال حقوقي مجنون ادواري farsilaw 3068
اموالي‌ كه توقيف شدني نيست farsilaw 3317
اطلا‌ق شرط ضمن عقد نكاح‌ farsilaw 2785
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 2445
بررسي حقوقي حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي مشروع در ايران farsilaw 2384
نقدي بر نظر شوراي نگهبان در خصوص ازدياد مهر بعد از عقد farsilaw 3247
اصلاح ماده 936 قانون مدني و بحث پيرامون آن farsilaw 2444
بررسي جواز فروش و تبديل مال موقوفه در منابع فقهي و قانون مدني ايران farsilaw 3213
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 2994
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 3118
عقد قرض farsilaw 3104
بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات farsilaw 3315
اصل آزادي قراردادي farsilaw 2202
حاشيه ايي بر ضمان قهري و مسائل جانبي آن farsilaw 2566
ارزش‌هاي نو و تحولات مسئوليت مدني farsilaw 3075
ماهيت حقوقى وصيت farsilaw 2378
حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه farsilaw 2377
آیا حقوق عامه، متولی دارد؟! farsilaw 3202
عدم برابری دیه بین زن و مرد farsilaw 2560
نظـام رسيدگـي به دعـواي تعديـل اجـاره بهـا farsilaw 3160
حقوق و تکاليف شوهر از منظر قانون farsilaw 2631
معامله به قصد فرار از دين farsilaw 2896
تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها farsilaw 2335
بررسي مسئوليت مدني دولت بر مبناي قواعد فقهي farsilaw 3970
تشکیلات دادگستری farsilaw 2324
آشنایی با اصطلاحات حقوقی مدنی کیفری اداری حسبی farsilaw 1942
مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني farsilaw 2684
احياي حقوق شهروندي علی بختیاری 8845
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده دكتر كاشاني 3154
بيع زماني علی بختیاری 3577
قراردادهای با عوض شناور علی بختیاری 5574
کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی1 آراد 4249
کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری2 آراد 4715
بررسي شرط نتيجه در حقوق ايران آراد 6802
ارث خيار farsilaw 5490
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب امرداد سال 36 farsilaw 4988
بطلان ، انحلال و فسخ عقد farsilaw 13506
بحث درباره ماده 34 قانون ثبت وعقد رهن farsilaw 7871
شروط و شروط ضمن عقد farsilaw 11445
زمان و محل وقوع عقد farsilaw 5250
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت2) farsilaw 7813
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت1) farsilaw 6883
عقد قرض farsilaw 6320
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 4070
ربا با توسل به عقد صوري farsilaw 6793
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت2) farsilaw 5810
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت1) farsilaw 6983
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 3268
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 2841
حمايت هاي اقتصادي تحت قرارداد سازمان تجارت جهاني farsilaw 2555
لزوم تفكيك قراردادهاي بين المللي از معاهدات بين المللي farsilaw 3167
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت2) farsilaw 4607
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت1) farsilaw 5645
بحثي در زمينه يك قرارداد بيمه farsilaw 2952
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 4477
حل اختلافات قراردادي farsilaw 4884
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت2) farsilaw 4802
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت1) farsilaw 3720
ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي farsilaw 8199
قرارداد تشكيل بيع(قسمت2) farsilaw 4983
قرارداد تشكيل بيع(قسمت1) farsilaw 5088
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت2) farsilaw 5335
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت1) farsilaw 5198
منع باژگونه نمايي معناي روشن قراردادها farsilaw 3382
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت2) farsilaw 5830
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت1) farsilaw 5614
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 3179
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت2) farsilaw 5289
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت1) farsilaw 5623
شرط عدم مسوليت در حقوق ايران آراد 7919
مباني عدم نفوذ معاملات فضولي آراد 9145
حقوق تجارت الكترونيك آراد 6060
اجراي مقررات حقوق بين الملل آراد 7746
دفاع مشروع در برابر ماموران دولت آراد 8101
كپي رايت در بستر قانون و تعامل آن با مباني فقهي آراد 6686