اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول farsilaw 6409
با افراد «مختار» و «راضی» معامله کنید farsilaw 772
حق با مستاجرنيست! farsilaw 764
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه farsilaw 1250
شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟ farsilaw 1284
مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران farsilaw 5119
در محدوده قانون farsilaw 2176
قولنامه چیست farsilaw 2590
نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی farsilaw 1953
محاسن و معایب شورای حل اختلاف farsilaw 3695
ارث در قانون مدنی و فقه اهل سنت(قسمت اول) farsilaw 3580
اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" farsilaw 3044
دفاع مشروع مهدی عبدی 4062
"اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" mhziran 3680
قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی farsilaw 5060
قدرت بر تسلیم مورد معامله راحله عزیزی 4025
بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري farsilaw 12800
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 2739
اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدني farsilaw 3427
اقرار مبتني بر شكنجه farsilaw 2269
اجازه ولي در عقد نكاح farsilaw 2344
انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل farsilaw 1862
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1706
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مرداد سال 36 farsilaw 2443
تعريف لغوي و اصطلاحي رهن farsilaw 1855
وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع farsilaw 1708
وضع حقوقي بنا و درخت احداث شده بوسيله خريدار مال شريك پيش از اخذ به شفعه farsilaw 1451
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 10001
بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1405
مفهوم غير قانوني بودن يا ناهنجاري فعل زيان بار در مسئوليت مدني farsilaw 1385
مسئوليت مدنى farsilaw 1642
مسئوليت مدني سبب مجمل farsilaw 1467
مالكيت شخصيت هاى حقوقى farsilaw 1423
قرارداد تشكيل بيع farsilaw 1532
قدرت بر تسليم مورد معامله farsilaw 1444
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي farsilaw 1632
عوامل موثر در مسئوليت مدني farsilaw 1490
صلح و جعاله farsilaw 1505
شرح و نقدي برماده 218 اصلاحي قانون مدني مصوب 1370 farsilaw 1474
رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق farsilaw 2057
چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها farsilaw 1601
تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها farsilaw 1628
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني farsilaw 1725
انتقال مورد اجاره بغير و بررسي رابطه مستاجر جز با مستاجر كل و مالك farsilaw 2166
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول) farsilaw 2479
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت دوم) farsilaw 1663
اسقاط حقي كه هنوزايجاد نشده است farsilaw 1485
تحليل ونقد ماده 816 قانون مدني farsilaw 1731
عسر و حرج از منظر قانون و رويه قضايي farsilaw 1502
مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف farsilaw 1705
تاريخچه تدوين قانون مدني farsilaw 1515
آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن farsilaw 1489
ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني farsilaw 1643
ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي farsilaw 1477
ضمان معاوضي در بيع farsilaw 1607
حقوق زوجين در ارث farsilaw 1570
بيع كالي به كالي farsilaw 1507
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم farsilaw 1626
تعهدآور بودن ارادة يكجانبه نسبت به خود farsilaw 1400
ضمان معاوضى farsilaw 1444
قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن farsilaw 1345
تاريخچه ارث farsilaw 2730
هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له farsilaw 2052
استقلال قضات در نظام حقوقي ايران farsilaw 2030
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1297
اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران farsilaw 1800
بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين farsilaw 1633
تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران farsilaw 1488
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 1876
رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق farsilaw 2184
نقد نظريه نمايندگي در معامله به مال غير در حقوق مدني ايران farsilaw 3120
اشتباه در خود موضوع معامله - مفهوم اشتباه در موضوع معامله (قسمت پاياني) farsilaw 2143
اجازه وارث معامله فضولي در قانون مدني ايران farsilaw 2149
شرح و نقدي بر ماده 1210 اصلاحي قانون مدني مصوب 1361 و ماده 1210 لايحه جديد اصلاح موادي از قانون مدني farsilaw 2108
بحثي در اطراف قانون جلوگيري از تصرف عدواني farsilaw 1557
تفسير مواد 355 و 384 قانون مدني و ماده 149 قانون ثبت farsilaw 2887
هيات منصفه - قانون هيات منصفه ايران و نقايص آن (2) - تاثير و ارزش قانوني راي هيات منصفه farsilaw 2242
تصرف عدواني - قانون 1309 (2) farsilaw 2913
تصرف عدواني - قانون 1309 (3) farsilaw 2376
بحث كلي وقف و منظور از كلمه حاكم مذكور در ماده 56 قانون مدني راجع بقبول وقف farsilaw 2324
انتقادي بر كتاب تابعيت قانون مدني farsilaw 1938
قانون جلوگيري از تصرف عدواني ارديبهشت 1309 farsilaw 1869
شرح ماده 1284 قانون مدني farsilaw 2872
تحليل ماده 454 قانون مدني farsilaw 2126
شرح ماده 1248 قانون مدني farsilaw 2407
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 2667
اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني farsilaw 2254
مسئوليت مدني شخص خوددار (تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل) farsilaw 2607
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 1383
دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران farsilaw 1329
دعوي مدني در دادگاه جزا farsilaw 1502
تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه farsilaw 1542
شهادت در امور مدني و كيفري farsilaw 2527
بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه farsilaw 2630
اعمال حقوقي مجنون ادواري farsilaw 1711
اموالي‌ كه توقيف شدني نيست farsilaw 1967
اطلا‌ق شرط ضمن عقد نكاح‌ farsilaw 1565
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1382
بررسي حقوقي حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي مشروع در ايران farsilaw 1306
نقدي بر نظر شوراي نگهبان در خصوص ازدياد مهر بعد از عقد farsilaw 2062
اصلاح ماده 936 قانون مدني و بحث پيرامون آن farsilaw 1386
بررسي جواز فروش و تبديل مال موقوفه در منابع فقهي و قانون مدني ايران farsilaw 1871
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 1916
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 1995
عقد قرض farsilaw 1734
بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات farsilaw 2145
اصل آزادي قراردادي farsilaw 1350
حاشيه ايي بر ضمان قهري و مسائل جانبي آن farsilaw 1325
ارزش‌هاي نو و تحولات مسئوليت مدني farsilaw 1763
ماهيت حقوقى وصيت farsilaw 1459
حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه farsilaw 1415
آیا حقوق عامه، متولی دارد؟! farsilaw 1983
عدم برابری دیه بین زن و مرد farsilaw 1550
نظـام رسيدگـي به دعـواي تعديـل اجـاره بهـا farsilaw 2173
حقوق و تکاليف شوهر از منظر قانون farsilaw 1628
معامله به قصد فرار از دين farsilaw 1866
تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها farsilaw 1478
بررسي مسئوليت مدني دولت بر مبناي قواعد فقهي farsilaw 2737
تشکیلات دادگستری farsilaw 1372
آشنایی با اصطلاحات حقوقی مدنی کیفری اداری حسبی farsilaw 1099
مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني farsilaw 1677
احياي حقوق شهروندي علی بختیاری 7518
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده دكتر كاشاني 2068
بيع زماني علی بختیاری 2638
قراردادهای با عوض شناور علی بختیاری 2891
کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی1 آراد 2858
کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری2 آراد 2781
بررسي شرط نتيجه در حقوق ايران آراد 4559
ارث خيار farsilaw 4189
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب امرداد سال 36 farsilaw 3743
بطلان ، انحلال و فسخ عقد farsilaw 9123
بحث درباره ماده 34 قانون ثبت وعقد رهن farsilaw 5090
شروط و شروط ضمن عقد farsilaw 7575
زمان و محل وقوع عقد farsilaw 2948
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت2) farsilaw 4533
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت1) farsilaw 4287
عقد قرض farsilaw 4155
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 2983
ربا با توسل به عقد صوري farsilaw 3682
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت2) farsilaw 3561
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت1) farsilaw 4799
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 1925
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1650
حمايت هاي اقتصادي تحت قرارداد سازمان تجارت جهاني farsilaw 1627
لزوم تفكيك قراردادهاي بين المللي از معاهدات بين المللي farsilaw 2190
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت2) farsilaw 2564
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت1) farsilaw 3447
بحثي در زمينه يك قرارداد بيمه farsilaw 1899
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 3233
حل اختلافات قراردادي farsilaw 3102
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت2) farsilaw 2893
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت1) farsilaw 2159
ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي farsilaw 5341
قرارداد تشكيل بيع(قسمت2) farsilaw 2925
قرارداد تشكيل بيع(قسمت1) farsilaw 3272
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت2) farsilaw 3483
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت1) farsilaw 3502
منع باژگونه نمايي معناي روشن قراردادها farsilaw 2035
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت2) farsilaw 3926
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت1) farsilaw 3811
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1873
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت2) farsilaw 3271
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت1) farsilaw 3610
شرط عدم مسوليت در حقوق ايران آراد 5015
مباني عدم نفوذ معاملات فضولي آراد 6548
حقوق تجارت الكترونيك آراد 3425
اجراي مقررات حقوق بين الملل آراد 4580
دفاع مشروع در برابر ماموران دولت آراد 5654
كپي رايت در بستر قانون و تعامل آن با مباني فقهي آراد 4254