مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول farsilaw 6979
با افراد «مختار» و «راضی» معامله کنید farsilaw 949
حق با مستاجرنيست! farsilaw 933
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه farsilaw 1450
شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟ farsilaw 1505
مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران farsilaw 5519
در محدوده قانون farsilaw 2379
قولنامه چیست farsilaw 2843
نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی farsilaw 2142
محاسن و معایب شورای حل اختلاف farsilaw 4092
ارث در قانون مدنی و فقه اهل سنت(قسمت اول) farsilaw 3809
اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" farsilaw 3142
دفاع مشروع مهدی عبدی 4270
"اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" mhziran 3872
قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی farsilaw 5339
قدرت بر تسلیم مورد معامله راحله عزیزی 4299
بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري farsilaw 13325
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 2900
اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدني farsilaw 3593
اقرار مبتني بر شكنجه farsilaw 2418
اجازه ولي در عقد نكاح farsilaw 2491
انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل farsilaw 1982
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1836
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مرداد سال 36 farsilaw 2571
تعريف لغوي و اصطلاحي رهن farsilaw 1989
وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع farsilaw 1856
وضع حقوقي بنا و درخت احداث شده بوسيله خريدار مال شريك پيش از اخذ به شفعه farsilaw 1550
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 10149
بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1531
مفهوم غير قانوني بودن يا ناهنجاري فعل زيان بار در مسئوليت مدني farsilaw 1527
مسئوليت مدنى farsilaw 1773
مسئوليت مدني سبب مجمل farsilaw 1613
مالكيت شخصيت هاى حقوقى farsilaw 1539
قرارداد تشكيل بيع farsilaw 1662
قدرت بر تسليم مورد معامله farsilaw 1599
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي farsilaw 1768
عوامل موثر در مسئوليت مدني farsilaw 1616
صلح و جعاله farsilaw 1630
شرح و نقدي برماده 218 اصلاحي قانون مدني مصوب 1370 farsilaw 1606
رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق farsilaw 2178
چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها farsilaw 1752
تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها farsilaw 1771
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني farsilaw 1875
انتقال مورد اجاره بغير و بررسي رابطه مستاجر جز با مستاجر كل و مالك farsilaw 2344
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول) farsilaw 2625
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت دوم) farsilaw 1781
اسقاط حقي كه هنوزايجاد نشده است farsilaw 1606
تحليل ونقد ماده 816 قانون مدني farsilaw 1864
عسر و حرج از منظر قانون و رويه قضايي farsilaw 1643
مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف farsilaw 1854
تاريخچه تدوين قانون مدني farsilaw 1648
آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن farsilaw 1640
ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني farsilaw 1770
ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي farsilaw 1618
ضمان معاوضي در بيع farsilaw 1737
حقوق زوجين در ارث farsilaw 1711
بيع كالي به كالي farsilaw 1654
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم farsilaw 1748
تعهدآور بودن ارادة يكجانبه نسبت به خود farsilaw 1515
ضمان معاوضى farsilaw 1568
قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن farsilaw 1505
تاريخچه ارث farsilaw 2908
هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له farsilaw 2189
استقلال قضات در نظام حقوقي ايران farsilaw 2167
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1413
اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران farsilaw 1952
بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين farsilaw 1776
تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران farsilaw 1595
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 2005
رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق farsilaw 2440
نقد نظريه نمايندگي در معامله به مال غير در حقوق مدني ايران farsilaw 3277
اشتباه در خود موضوع معامله - مفهوم اشتباه در موضوع معامله (قسمت پاياني) farsilaw 2320
اجازه وارث معامله فضولي در قانون مدني ايران farsilaw 2310
شرح و نقدي بر ماده 1210 اصلاحي قانون مدني مصوب 1361 و ماده 1210 لايحه جديد اصلاح موادي از قانون مدني farsilaw 2285
بحثي در اطراف قانون جلوگيري از تصرف عدواني farsilaw 1689
تفسير مواد 355 و 384 قانون مدني و ماده 149 قانون ثبت farsilaw 3044
هيات منصفه - قانون هيات منصفه ايران و نقايص آن (2) - تاثير و ارزش قانوني راي هيات منصفه farsilaw 2457
تصرف عدواني - قانون 1309 (2) farsilaw 3085
تصرف عدواني - قانون 1309 (3) farsilaw 2565
بحث كلي وقف و منظور از كلمه حاكم مذكور در ماده 56 قانون مدني راجع بقبول وقف farsilaw 2474
انتقادي بر كتاب تابعيت قانون مدني farsilaw 2066
قانون جلوگيري از تصرف عدواني ارديبهشت 1309 farsilaw 2023
شرح ماده 1284 قانون مدني farsilaw 3101
تحليل ماده 454 قانون مدني farsilaw 2305
شرح ماده 1248 قانون مدني farsilaw 2587
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 2852
اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني farsilaw 2438
مسئوليت مدني شخص خوددار (تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل) farsilaw 2758
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 1479
دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران farsilaw 1444
دعوي مدني در دادگاه جزا farsilaw 1621
تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه farsilaw 1666
شهادت در امور مدني و كيفري farsilaw 2723
بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه farsilaw 2817
اعمال حقوقي مجنون ادواري farsilaw 1889
اموالي‌ كه توقيف شدني نيست farsilaw 2136
اطلا‌ق شرط ضمن عقد نكاح‌ farsilaw 1690
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1527
بررسي حقوقي حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي مشروع در ايران farsilaw 1458
نقدي بر نظر شوراي نگهبان در خصوص ازدياد مهر بعد از عقد farsilaw 2221
اصلاح ماده 936 قانون مدني و بحث پيرامون آن farsilaw 1537
بررسي جواز فروش و تبديل مال موقوفه در منابع فقهي و قانون مدني ايران farsilaw 2024
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 2052
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 2122
عقد قرض farsilaw 1853
بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات farsilaw 2280
اصل آزادي قراردادي farsilaw 1462
حاشيه ايي بر ضمان قهري و مسائل جانبي آن farsilaw 1462
ارزش‌هاي نو و تحولات مسئوليت مدني farsilaw 1896
ماهيت حقوقى وصيت farsilaw 1578
حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه farsilaw 1501
آیا حقوق عامه، متولی دارد؟! farsilaw 2115
عدم برابری دیه بین زن و مرد farsilaw 1665
نظـام رسيدگـي به دعـواي تعديـل اجـاره بهـا farsilaw 2303
حقوق و تکاليف شوهر از منظر قانون farsilaw 1738
معامله به قصد فرار از دين farsilaw 1983
تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها farsilaw 1576
بررسي مسئوليت مدني دولت بر مبناي قواعد فقهي farsilaw 2867
تشکیلات دادگستری farsilaw 1474
آشنایی با اصطلاحات حقوقی مدنی کیفری اداری حسبی farsilaw 1218
مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني farsilaw 1796
احياي حقوق شهروندي علی بختیاری 7707
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده دكتر كاشاني 2180
بيع زماني علی بختیاری 2735
قراردادهای با عوض شناور علی بختیاری 3081
کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی1 آراد 3018
کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری2 آراد 3014
بررسي شرط نتيجه در حقوق ايران آراد 4728
ارث خيار farsilaw 4363
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب امرداد سال 36 farsilaw 3935
بطلان ، انحلال و فسخ عقد farsilaw 9985
بحث درباره ماده 34 قانون ثبت وعقد رهن farsilaw 5474
شروط و شروط ضمن عقد farsilaw 7945
زمان و محل وقوع عقد farsilaw 3126
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت2) farsilaw 4921
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت1) farsilaw 4551
عقد قرض farsilaw 4399
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 3128
ربا با توسل به عقد صوري farsilaw 4065
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت2) farsilaw 3833
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت1) farsilaw 5050
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 2092
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1773
حمايت هاي اقتصادي تحت قرارداد سازمان تجارت جهاني farsilaw 1713
لزوم تفكيك قراردادهاي بين المللي از معاهدات بين المللي farsilaw 2304
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت2) farsilaw 2803
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت1) farsilaw 3700
بحثي در زمينه يك قرارداد بيمه farsilaw 1999
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 3385
حل اختلافات قراردادي farsilaw 3358
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت2) farsilaw 3124
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت1) farsilaw 2372
ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي farsilaw 5712
قرارداد تشكيل بيع(قسمت2) farsilaw 3142
قرارداد تشكيل بيع(قسمت1) farsilaw 3478
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت2) farsilaw 3678
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت1) farsilaw 3722
منع باژگونه نمايي معناي روشن قراردادها farsilaw 2157
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت2) farsilaw 4216
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت1) farsilaw 4060
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 2007
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت2) farsilaw 3496
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت1) farsilaw 3855
شرط عدم مسوليت در حقوق ايران آراد 5292
مباني عدم نفوذ معاملات فضولي آراد 6765
حقوق تجارت الكترونيك آراد 3709
اجراي مقررات حقوق بين الملل آراد 4899
دفاع مشروع در برابر ماموران دولت آراد 5921
كپي رايت در بستر قانون و تعامل آن با مباني فقهي آراد 4435