اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول farsilaw 6796
با افراد «مختار» و «راضی» معامله کنید farsilaw 879
حق با مستاجرنيست! farsilaw 868
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه farsilaw 1374
شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟ farsilaw 1426
مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران farsilaw 5377
در محدوده قانون farsilaw 2299
قولنامه چیست farsilaw 2754
نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی farsilaw 2074
محاسن و معایب شورای حل اختلاف farsilaw 3984
ارث در قانون مدنی و فقه اهل سنت(قسمت اول) farsilaw 3740
اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" farsilaw 3104
دفاع مشروع مهدی عبدی 4212
"اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" mhziran 3794
قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی farsilaw 5248
قدرت بر تسلیم مورد معامله راحله عزیزی 4205
بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري farsilaw 13193
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 2845
اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدني farsilaw 3537
اقرار مبتني بر شكنجه farsilaw 2370
اجازه ولي در عقد نكاح farsilaw 2447
انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل farsilaw 1943
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1798
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مرداد سال 36 farsilaw 2517
تعريف لغوي و اصطلاحي رهن farsilaw 1935
وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع farsilaw 1807
وضع حقوقي بنا و درخت احداث شده بوسيله خريدار مال شريك پيش از اخذ به شفعه farsilaw 1513
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 10096
بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1487
مفهوم غير قانوني بودن يا ناهنجاري فعل زيان بار در مسئوليت مدني farsilaw 1476
مسئوليت مدنى farsilaw 1729
مسئوليت مدني سبب مجمل farsilaw 1554
مالكيت شخصيت هاى حقوقى farsilaw 1502
قرارداد تشكيل بيع farsilaw 1614
قدرت بر تسليم مورد معامله farsilaw 1550
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي farsilaw 1726
عوامل موثر در مسئوليت مدني farsilaw 1571
صلح و جعاله farsilaw 1588
شرح و نقدي برماده 218 اصلاحي قانون مدني مصوب 1370 farsilaw 1562
رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق farsilaw 2138
چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها farsilaw 1705
تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها farsilaw 1725
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني farsilaw 1822
انتقال مورد اجاره بغير و بررسي رابطه مستاجر جز با مستاجر كل و مالك farsilaw 2286
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول) farsilaw 2562
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت دوم) farsilaw 1736
اسقاط حقي كه هنوزايجاد نشده است farsilaw 1560
تحليل ونقد ماده 816 قانون مدني farsilaw 1816
عسر و حرج از منظر قانون و رويه قضايي farsilaw 1594
مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف farsilaw 1798
تاريخچه تدوين قانون مدني farsilaw 1605
آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن farsilaw 1593
ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني farsilaw 1722
ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي farsilaw 1577
ضمان معاوضي در بيع farsilaw 1696
حقوق زوجين در ارث farsilaw 1662
بيع كالي به كالي farsilaw 1599
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم farsilaw 1701
تعهدآور بودن ارادة يكجانبه نسبت به خود farsilaw 1480
ضمان معاوضى farsilaw 1521
قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن farsilaw 1455
تاريخچه ارث farsilaw 2848
هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له farsilaw 2138
استقلال قضات در نظام حقوقي ايران farsilaw 2119
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1378
اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران farsilaw 1899
بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين farsilaw 1729
تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران farsilaw 1562
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 1962
رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق farsilaw 2369
نقد نظريه نمايندگي در معامله به مال غير در حقوق مدني ايران farsilaw 3222
اشتباه در خود موضوع معامله - مفهوم اشتباه در موضوع معامله (قسمت پاياني) farsilaw 2263
اجازه وارث معامله فضولي در قانون مدني ايران farsilaw 2251
شرح و نقدي بر ماده 1210 اصلاحي قانون مدني مصوب 1361 و ماده 1210 لايحه جديد اصلاح موادي از قانون مدني farsilaw 2241
بحثي در اطراف قانون جلوگيري از تصرف عدواني farsilaw 1638
تفسير مواد 355 و 384 قانون مدني و ماده 149 قانون ثبت farsilaw 2988
هيات منصفه - قانون هيات منصفه ايران و نقايص آن (2) - تاثير و ارزش قانوني راي هيات منصفه farsilaw 2379
تصرف عدواني - قانون 1309 (2) farsilaw 3031
تصرف عدواني - قانون 1309 (3) farsilaw 2505
بحث كلي وقف و منظور از كلمه حاكم مذكور در ماده 56 قانون مدني راجع بقبول وقف farsilaw 2416
انتقادي بر كتاب تابعيت قانون مدني farsilaw 2019
قانون جلوگيري از تصرف عدواني ارديبهشت 1309 farsilaw 1967
شرح ماده 1284 قانون مدني farsilaw 3025
تحليل ماده 454 قانون مدني farsilaw 2248
شرح ماده 1248 قانون مدني farsilaw 2525
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 2791
اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني farsilaw 2371
مسئوليت مدني شخص خوددار (تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل) farsilaw 2708
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 1448
دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران farsilaw 1405
دعوي مدني در دادگاه جزا farsilaw 1580
تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه farsilaw 1633
شهادت در امور مدني و كيفري farsilaw 2655
بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه farsilaw 2749
اعمال حقوقي مجنون ادواري farsilaw 1830
اموالي‌ كه توقيف شدني نيست farsilaw 2076
اطلا‌ق شرط ضمن عقد نكاح‌ farsilaw 1645
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1472
بررسي حقوقي حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي مشروع در ايران farsilaw 1410
نقدي بر نظر شوراي نگهبان در خصوص ازدياد مهر بعد از عقد farsilaw 2165
اصلاح ماده 936 قانون مدني و بحث پيرامون آن farsilaw 1493
بررسي جواز فروش و تبديل مال موقوفه در منابع فقهي و قانون مدني ايران farsilaw 1976
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 2016
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 2084
عقد قرض farsilaw 1810
بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات farsilaw 2234
اصل آزادي قراردادي farsilaw 1422
حاشيه ايي بر ضمان قهري و مسائل جانبي آن farsilaw 1413
ارزش‌هاي نو و تحولات مسئوليت مدني farsilaw 1836
ماهيت حقوقى وصيت farsilaw 1532
حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه farsilaw 1470
آیا حقوق عامه، متولی دارد؟! farsilaw 2078
عدم برابری دیه بین زن و مرد farsilaw 1631
نظـام رسيدگـي به دعـواي تعديـل اجـاره بهـا farsilaw 2261
حقوق و تکاليف شوهر از منظر قانون farsilaw 1697
معامله به قصد فرار از دين farsilaw 1941
تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها farsilaw 1542
بررسي مسئوليت مدني دولت بر مبناي قواعد فقهي farsilaw 2814
تشکیلات دادگستری farsilaw 1441
آشنایی با اصطلاحات حقوقی مدنی کیفری اداری حسبی farsilaw 1185
مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني farsilaw 1752
احياي حقوق شهروندي علی بختیاری 7645
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده دكتر كاشاني 2147
بيع زماني علی بختیاری 2699
قراردادهای با عوض شناور علی بختیاری 3018
کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی1 آراد 2971
کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری2 آراد 2950
بررسي شرط نتيجه در حقوق ايران آراد 4671
ارث خيار farsilaw 4310
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب امرداد سال 36 farsilaw 3869
بطلان ، انحلال و فسخ عقد farsilaw 9797
بحث درباره ماده 34 قانون ثبت وعقد رهن farsilaw 5344
شروط و شروط ضمن عقد farsilaw 7851
زمان و محل وقوع عقد farsilaw 3066
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت2) farsilaw 4823
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت1) farsilaw 4466
عقد قرض farsilaw 4314
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 3079
ربا با توسل به عقد صوري farsilaw 3918
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت2) farsilaw 3751
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت1) farsilaw 4975
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 2049
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1730
حمايت هاي اقتصادي تحت قرارداد سازمان تجارت جهاني farsilaw 1679
لزوم تفكيك قراردادهاي بين المللي از معاهدات بين المللي farsilaw 2264
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت2) farsilaw 2715
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت1) farsilaw 3614
بحثي در زمينه يك قرارداد بيمه farsilaw 1960
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 3337
حل اختلافات قراردادي farsilaw 3264
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت2) farsilaw 3037
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت1) farsilaw 2295
ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي farsilaw 5600
قرارداد تشكيل بيع(قسمت2) farsilaw 3047
قرارداد تشكيل بيع(قسمت1) farsilaw 3397
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت2) farsilaw 3614
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت1) farsilaw 3656
منع باژگونه نمايي معناي روشن قراردادها farsilaw 2110
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت2) farsilaw 4114
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت1) farsilaw 3971
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1962
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت2) farsilaw 3405
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت1) farsilaw 3784
شرط عدم مسوليت در حقوق ايران آراد 5213
مباني عدم نفوذ معاملات فضولي آراد 6684
حقوق تجارت الكترونيك آراد 3609
اجراي مقررات حقوق بين الملل آراد 4789
دفاع مشروع در برابر ماموران دولت آراد 5817
كپي رايت در بستر قانون و تعامل آن با مباني فقهي آراد 4383