اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول farsilaw 6767
با افراد «مختار» و «راضی» معامله کنید farsilaw 872
حق با مستاجرنيست! farsilaw 860
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه farsilaw 1365
شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟ farsilaw 1421
مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران farsilaw 5367
در محدوده قانون farsilaw 2295
قولنامه چیست farsilaw 2740
نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی farsilaw 2064
محاسن و معایب شورای حل اختلاف farsilaw 3962
ارث در قانون مدنی و فقه اهل سنت(قسمت اول) farsilaw 3731
اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" farsilaw 3102
دفاع مشروع مهدی عبدی 4205
"اجزاء نفقه نزدیکان(اقارب) در قانون مدنی ایران" mhziran 3783
قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی farsilaw 5241
قدرت بر تسلیم مورد معامله راحله عزیزی 4186
بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري farsilaw 13182
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 2837
اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدني farsilaw 3533
اقرار مبتني بر شكنجه farsilaw 2363
اجازه ولي در عقد نكاح farsilaw 2441
انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل farsilaw 1938
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1794
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مرداد سال 36 farsilaw 2512
تعريف لغوي و اصطلاحي رهن farsilaw 1931
وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع farsilaw 1802
وضع حقوقي بنا و درخت احداث شده بوسيله خريدار مال شريك پيش از اخذ به شفعه farsilaw 1509
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 10093
بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1485
مفهوم غير قانوني بودن يا ناهنجاري فعل زيان بار در مسئوليت مدني farsilaw 1467
مسئوليت مدنى farsilaw 1725
مسئوليت مدني سبب مجمل farsilaw 1548
مالكيت شخصيت هاى حقوقى farsilaw 1496
قرارداد تشكيل بيع farsilaw 1608
قدرت بر تسليم مورد معامله farsilaw 1541
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي farsilaw 1722
عوامل موثر در مسئوليت مدني farsilaw 1568
صلح و جعاله farsilaw 1584
شرح و نقدي برماده 218 اصلاحي قانون مدني مصوب 1370 farsilaw 1558
رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق farsilaw 2130
چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها farsilaw 1701
تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها farsilaw 1722
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني farsilaw 1817
انتقال مورد اجاره بغير و بررسي رابطه مستاجر جز با مستاجر كل و مالك farsilaw 2278
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول) farsilaw 2558
اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت دوم) farsilaw 1729
اسقاط حقي كه هنوزايجاد نشده است farsilaw 1555
تحليل ونقد ماده 816 قانون مدني farsilaw 1811
عسر و حرج از منظر قانون و رويه قضايي farsilaw 1588
مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف farsilaw 1794
تاريخچه تدوين قانون مدني farsilaw 1600
آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن farsilaw 1590
ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني farsilaw 1714
ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي farsilaw 1574
ضمان معاوضي در بيع farsilaw 1693
حقوق زوجين در ارث farsilaw 1657
بيع كالي به كالي farsilaw 1594
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم farsilaw 1695
تعهدآور بودن ارادة يكجانبه نسبت به خود farsilaw 1476
ضمان معاوضى farsilaw 1517
قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن farsilaw 1446
تاريخچه ارث farsilaw 2843
هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له farsilaw 2135
استقلال قضات در نظام حقوقي ايران farsilaw 2115
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1374
اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران farsilaw 1892
بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين farsilaw 1725
تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران farsilaw 1559
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 1957
رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق farsilaw 2358
نقد نظريه نمايندگي در معامله به مال غير در حقوق مدني ايران farsilaw 3218
اشتباه در خود موضوع معامله - مفهوم اشتباه در موضوع معامله (قسمت پاياني) farsilaw 2261
اجازه وارث معامله فضولي در قانون مدني ايران farsilaw 2247
شرح و نقدي بر ماده 1210 اصلاحي قانون مدني مصوب 1361 و ماده 1210 لايحه جديد اصلاح موادي از قانون مدني farsilaw 2239
بحثي در اطراف قانون جلوگيري از تصرف عدواني farsilaw 1636
تفسير مواد 355 و 384 قانون مدني و ماده 149 قانون ثبت farsilaw 2984
هيات منصفه - قانون هيات منصفه ايران و نقايص آن (2) - تاثير و ارزش قانوني راي هيات منصفه farsilaw 2372
تصرف عدواني - قانون 1309 (2) farsilaw 3026
تصرف عدواني - قانون 1309 (3) farsilaw 2502
بحث كلي وقف و منظور از كلمه حاكم مذكور در ماده 56 قانون مدني راجع بقبول وقف farsilaw 2411
انتقادي بر كتاب تابعيت قانون مدني farsilaw 2016
قانون جلوگيري از تصرف عدواني ارديبهشت 1309 farsilaw 1961
شرح ماده 1284 قانون مدني farsilaw 3015
تحليل ماده 454 قانون مدني farsilaw 2240
شرح ماده 1248 قانون مدني farsilaw 2519
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني farsilaw 2785
اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني farsilaw 2363
مسئوليت مدني شخص خوددار (تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل) farsilaw 2703
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 1444
دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران farsilaw 1401
دعوي مدني در دادگاه جزا farsilaw 1576
تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه farsilaw 1629
شهادت در امور مدني و كيفري farsilaw 2646
بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه farsilaw 2743
اعمال حقوقي مجنون ادواري farsilaw 1823
اموالي‌ كه توقيف شدني نيست farsilaw 2068
اطلا‌ق شرط ضمن عقد نكاح‌ farsilaw 1641
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1467
بررسي حقوقي حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي مشروع در ايران farsilaw 1400
نقدي بر نظر شوراي نگهبان در خصوص ازدياد مهر بعد از عقد farsilaw 2161
اصلاح ماده 936 قانون مدني و بحث پيرامون آن farsilaw 1489
بررسي جواز فروش و تبديل مال موقوفه در منابع فقهي و قانون مدني ايران farsilaw 1972
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 2012
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 2080
عقد قرض farsilaw 1805
بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات farsilaw 2230
اصل آزادي قراردادي farsilaw 1419
حاشيه ايي بر ضمان قهري و مسائل جانبي آن farsilaw 1411
ارزش‌هاي نو و تحولات مسئوليت مدني farsilaw 1833
ماهيت حقوقى وصيت farsilaw 1527
حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه farsilaw 1465
آیا حقوق عامه، متولی دارد؟! farsilaw 2072
عدم برابری دیه بین زن و مرد farsilaw 1630
نظـام رسيدگـي به دعـواي تعديـل اجـاره بهـا farsilaw 2258
حقوق و تکاليف شوهر از منظر قانون farsilaw 1694
معامله به قصد فرار از دين farsilaw 1939
تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها farsilaw 1537
بررسي مسئوليت مدني دولت بر مبناي قواعد فقهي farsilaw 2807
تشکیلات دادگستری farsilaw 1434
آشنایی با اصطلاحات حقوقی مدنی کیفری اداری حسبی farsilaw 1181
مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني farsilaw 1749
احياي حقوق شهروندي علی بختیاری 7638
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده دكتر كاشاني 2142
بيع زماني علی بختیاری 2697
قراردادهای با عوض شناور علی بختیاری 3009
کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی1 آراد 2964
کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری2 آراد 2943
بررسي شرط نتيجه در حقوق ايران آراد 4664
ارث خيار farsilaw 4305
بررسي تحليل قانون روابط موجر ومستاجر مصوب امرداد سال 36 farsilaw 3860
بطلان ، انحلال و فسخ عقد farsilaw 9774
بحث درباره ماده 34 قانون ثبت وعقد رهن farsilaw 5339
شروط و شروط ضمن عقد farsilaw 7846
زمان و محل وقوع عقد farsilaw 3062
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت2) farsilaw 4811
تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم(قسمت1) farsilaw 4460
عقد قرض farsilaw 4309
مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف farsilaw 3077
ربا با توسل به عقد صوري farsilaw 3904
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت2) farsilaw 3741
تحليل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدني(قسمت1) farsilaw 4970
وصيت عقد است يا ايقاع farsilaw 2043
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران farsilaw 1726
حمايت هاي اقتصادي تحت قرارداد سازمان تجارت جهاني farsilaw 1677
لزوم تفكيك قراردادهاي بين المللي از معاهدات بين المللي farsilaw 2262
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت2) farsilaw 2709
بررسي تطبيقي نظريه عقيم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري(قسمت1) farsilaw 3603
بحثي در زمينه يك قرارداد بيمه farsilaw 1956
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل farsilaw 3333
حل اختلافات قراردادي farsilaw 3257
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت2) farsilaw 3031
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت1) farsilaw 2291
ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي farsilaw 5587
قرارداد تشكيل بيع(قسمت2) farsilaw 3040
قرارداد تشكيل بيع(قسمت1) farsilaw 3392
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت2) farsilaw 3607
بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت1) farsilaw 3641
منع باژگونه نمايي معناي روشن قراردادها farsilaw 2104
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت2) farsilaw 4103
نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت1) farsilaw 3957
منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد farsilaw 1959
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت2) farsilaw 3396
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت1) farsilaw 3778
شرط عدم مسوليت در حقوق ايران آراد 5202
مباني عدم نفوذ معاملات فضولي آراد 6673
حقوق تجارت الكترونيك آراد 3595
اجراي مقررات حقوق بين الملل آراد 4780
دفاع مشروع در برابر ماموران دولت آراد 5808
كپي رايت در بستر قانون و تعامل آن با مباني فقهي آراد 4378