مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 3396
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1809
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5232
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7578
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2975
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3343
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 4137
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3256
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 5170
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5525
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4344
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3337
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2168
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1623
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2394
رهن بازرگاني farsilaw 1528
فساد اقتصادي farsilaw 1904
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2393
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1769
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1868
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 5175
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2512
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2300
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1683
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 8468
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2729
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 4090
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5696
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4280
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3479
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3172
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3641
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3234
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5416
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 3022