مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 3122
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1581
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5106
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7299
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2870
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3221
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3936
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3134
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4984
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5333
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4259
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3281
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2101
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1571
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2330
رهن بازرگاني farsilaw 1489
فساد اقتصادي farsilaw 1858
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2344
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1708
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1803
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 5070
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2460
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2243
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1634
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 8211
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2670
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 4004
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5588
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4201
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3376
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3098
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3540
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3162
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5343
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2960