مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 5247
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 3857
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6150
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 10117
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 3687
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 4171
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 5519
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 4073
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 6354
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 6664
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4969
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3870
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2826
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 2167
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 3186
رهن بازرگاني farsilaw 2173
فساد اقتصادي farsilaw 2473
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2977
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 2365
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 2338
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 6170
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 3133
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2836
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 2256
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 10369
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 3445
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 5173
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 6727
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 5171
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 4454
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3992
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 4765
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 4094
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6263
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 3732