مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 3903
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 2338
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5561
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 8250
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 3260
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3637
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 4624
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3557
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 5548
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5879
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4569
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3521
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2366
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1805
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2615
رهن بازرگاني farsilaw 1710
فساد اقتصادي farsilaw 2105
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2574
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1961
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 2049
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 5494
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2723
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2511
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1870
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 9155
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2945
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 4429
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 6081
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4559
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3816
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3462
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3991
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3548
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5662
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 3271