مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 5149
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 3678
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6116
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 10021
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 3658
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 4132
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 5465
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 4033
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 6309
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 6616
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4946
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3838
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2800
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 2149
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 3158
رهن بازرگاني farsilaw 2148
فساد اقتصادي farsilaw 2450
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2957
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 2344
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 2323
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 6139
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 3114
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2820
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 2230
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 10314
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 3413
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 5128
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 6691
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 5139
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 4422
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3954
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 4718
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 4053
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6233
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 3722