مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 4033
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 2493
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5650
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 8438
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 3336
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3717
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 4759
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3645
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 5669
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 6002
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4610
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3564
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2400
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1845
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2678
رهن بازرگاني farsilaw 1771
فساد اقتصادي farsilaw 2159
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2634
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 2013
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 2102
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 5582
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2795
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2572
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1920
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 9272
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 3000
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 4511
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 6169
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4640
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3893
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3515
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 4060
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3604
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5746
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 3344