مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 8293
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 4960
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6665
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 11733
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 4097
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 5075
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 6245
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 4559
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 7056
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 7259
توثيق اسناد تجاري farsilaw 5301
مديريت شرکت سهامي farsilaw 4282
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 3202
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 2501
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 3613
رهن بازرگاني farsilaw 2612
فساد اقتصادي farsilaw 2832
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 3350
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 2745
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 2613
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 6642
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 3467
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 3136
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 2680
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 11443
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 3896
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 5866
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 7274
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 5752
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 5067
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 4630
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 5519
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 4603
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6707
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 4107