مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 3062
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1509
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5063
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7239
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2838
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3197
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3886
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3098
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4943
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5296
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4231
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3267
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2086
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1554
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2314
رهن بازرگاني farsilaw 1478
فساد اقتصادي farsilaw 1845
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2324
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1692
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1790
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 5028
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2442
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2221
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1621
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 8145
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2659
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3978
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5550
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4170
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3350
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3075
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3512
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3144
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5320
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2940