مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 3047
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1492
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5051
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7215
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2826
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3185
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3873
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3090
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4928
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5284
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4228
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3263
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2086
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1552
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2311
رهن بازرگاني farsilaw 1473
فساد اقتصادي farsilaw 1841
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2322
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1691
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1785
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 5024
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2440
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2216
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1618
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 8123
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2657
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3975
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5540
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4166
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3347
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3071
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3510
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3139
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5316
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2939