مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 3046
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1485
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5048
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7209
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2823
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3181
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3868
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3088
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4918
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5281
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4226
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3262
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2083
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1552
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2310
رهن بازرگاني farsilaw 1472
فساد اقتصادي farsilaw 1838
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2321
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1690
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1784
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 5022
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2438
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2215
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1616
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 8118
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2657
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3973
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5537
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4164
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3343
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3067
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3507
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3138
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5314
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2939