مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 3566
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1985
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5330
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7789
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 3062
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3426
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 4296
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3348
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 5286
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5635
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4405
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3383
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2234
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1667
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2460
رهن بازرگاني farsilaw 1570
فساد اقتصادي farsilaw 1959
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2443
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1823
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1929
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 5293
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2559
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2357
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1735
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 8712
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2785
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 4194
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5820
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4360
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3578
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3251
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3745
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3330
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5472
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 3091